ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] 88 [89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3050/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 ส.ค. 60 ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการใช้งานระบบบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี) 10 ส.ค. 2560
3049/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-14 ส.ค. 60 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พบปะและปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 10 ส.ค. 2560
3048/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 60 ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 1 โรงแรมแมนคิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (ประชุม SHARE Symposium on the Consequences of Regional Quality Assurance and Qualification Frameworks on Higher Education in Thailand) 10 ส.ค. 2560
3047/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 สิงหาคม 2560 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สำนักงานคณบดี คณะ 10 ส.ค. 2560
3046/2560 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 ส.ค. 2560
3045/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 60 โรงแรมพระนครแกรนด์วิว กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ) 10 ส.ค. 2560
3044/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 และ 21-25 ส.ค. 60 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 10 ส.ค. 2560
3043/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 ส.ค. 60 สำนักศิลปกรที่ 12 นครราชสีมา อำเภอพิมาย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ส.ค. 2560
3042/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร (นำเสนอบทความวิชาการ) 10 ส.ค. 2560
3041/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 ส.ค. 60 ห้องประชุม 412 ชั้น 4 อาคารแถบนีละนิธิ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (วิจัย) 10 ส.ค. 2560
3040/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 60 ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเรื่องบทเรียนจากผลผลิตการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารย์แบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของประเทศไทย) 10 ส.ค. 2560
3039/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 ก.ย. 60 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน 10 ส.ค. 2560
3038/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-28 ส.ค.60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560) 10 ส.ค. 2560
3034/2560 เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 09 ส.ค. 2560
3033/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 60 หอประชุมอาคาร (PV) ผู้วินิจฉัย ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (แข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพีประจำปี พ.ศ. 2560 รอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค) 09 ส.ค. 2560
3032/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-27 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560) 09 ส.ค. 2560
3031/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 ส.ค. 60 บริษัทไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด จังหวัดลพบุรี (โครงการพัฒนากำลังคนด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก เซรามิกนาโน และเซรามิกทางการแพทย์ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) 09 ส.ค. 2560
3030/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,17,24,31 ส.ค. 60 เขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 09 ส.ค. 2560
3029/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,23,25 ส.ค. 60 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ส.ค. 2560
3028/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,21,25 ส.ค. 60 โรงเรียนหอพระ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดอนไชย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]