ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] 94 [95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2913/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประชุมระดับชาติครั้งที่ 2 Innovation and Creativity for Thailand 4.0) 02 ส.ค. 2560
2912/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ส.ค. 60 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ (วางพวงมาลาวันรพีและร่วมโครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี) 02 ส.ค. 2560
2911/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ส.ค. 60 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพมหานคร (สัมมนาวิชาการเรื่อง การปฏิรูปการศึกษากฎหมาย) 02 ส.ค. 2560
2910/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ส.ค. 60 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพมหานคร (สัมมนาวิชาการเรื่อง การปฏิรูปการศึกษากฎหมาย) 02 ส.ค. 2560
2909/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,6,12,13,19,20,26,27 ส.ค. 60 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว (อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์บัตรบอนซ์) 02 ส.ค. 2560
2908/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ส.ค. 60 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 ราย) 02 ส.ค. 2560
2907/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-6 ส.ค. 60 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ผสานใบตองและดอกไม้สด) 02 ส.ค. 2560
2906/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ส.ค. 60 ห้องประชุมมะซาง สำนักงานคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น และด้านการผลิตและพัฒนาครู ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน) งานเลขานุการและการประชุม (ประพันธ์,ถนัด,ชาตรี) 02 ส.ค. 2560
2904/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 ส.ค. 60 ห้องสัมมนา ชั้น 8 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Trends in Teachinh the Four Language Skills) 02 ส.ค. 2560
2904/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-12 ส.ค. 60 ห้องสัมมนา ชั้น 8 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Trends in Teachinh the Four Language Skills) 02 ส.ค. 2560
2903/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 02 ส.ค. 2560
2901/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 02 ส.ค. 2560
2900/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-12 ส.ค. 60 สำนักงานภาคเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเพื่อทำความเข้าใจแบบสอบถามและการบันทึกข้อมูลสำหรับพนักงานสัมภาษณ์โครงการสำรวจความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนต่อการใช้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Payment) 02 ส.ค. 2560
2897/2560 ให้บุคลากรเดินางไปราชการ 1,2,10,22,28,29,30,31 ส.ค. 60 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ส.ค. 2560
2896/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,15 ส.ค. 60 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม อำเภอป่าซาง จังหวะดลำพูน (นิเทศ) 01 ส.ค. 2560
2895/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28,29 ส.ค. 60 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม อำเภอป่าซาง จังหวะดลำพูน (นิเทศ) 01 ส.ค. 2560
2894/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,30 ส.ค. 60 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ส.ค. 2560
2893/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ส.ค. 60 ห้อง ปทท.1 สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาระบบกลไลการประกันคุณภาพภายในของสำนักวิชา) 01 ส.ค. 2560
2892/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีลงนามความร่วมมือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมงานเลี้ยงน้ำชายามบ่าย (Afternoon tea party) 01 ส.ค. 2560
2891/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-11 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ,ประชุมสภาวิชาการ) 01 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]