ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3339 เรื่อง รวมทั้งหมด : 167 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] 94 [95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1549/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 11 พ.ค. 60 (ผู้อำนวยการลาพักผ่อนประจำปี) 09 พ.ค. 2560
1548/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 พ.ค. 60 สโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้านนา เชียงใหม่ (ส่งคืนอุปกรณ์) 09 พ.ค. 2560
1546/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 08 พ.ค. 2560
1545/2560 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16-18 พ.ค. 60 (อธิการบดีไปราชการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 08 พ.ค. 2560
1544/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 พ.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย) 08 พ.ค. 2560
1543/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 11-13 พ.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (ตรวจพื้นที่ ติดตามงานก่อสร้าง) 08 พ.ค. 2560
1542/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 3-7 ก.ค. 60 จีน 08 พ.ค. 2560
1541/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน (วัชราภรณ์ จูฑะรงค์) 08 พ.ค. 2560
1540/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน (วชิราวุธ สุวรรณคำ) 08 พ.ค. 2560
1539/2560 อนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ (ชูชีพชัย แก้วมงคลเพชร) 08 พ.ค. 2560
1538/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 17-19 พ.ค. 60 อินโดนีเซีย 08 พ.ค. 2560
1537/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 พ.ค. 60 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ (อบรมเส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus) 08 พ.ค. 2560
1536/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-18 พ.ค. 60 กรุงเทพฯ ชลบุรี (โครงการการพัฒนาการเรียนรู้และประสบการณ์นอกสถานที่ของนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์) 08 พ.ค. 2560
1535/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-20 พ.ค. 60 สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี กรุงเทพฯ ระยอง อยุธยา ลพบุรี ชลบุรี (โครงการทัศนศึกษาประกอบการขอประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์) 08 พ.ค. 2560
1534/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ (อภิรดา พรปัณณวิชญ์) 08 พ.ค. 2560
1533/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (ใบชา วงศ์ตุ้ย) 08 พ.ค. 2560
1532/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (วิภาวี ศรีคะ) 08 พ.ค. 2560
1531/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นันทิยา ตันตราสืบ) 08 พ.ค. 2560
1530/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-28 พ.ค. 60 ชลบุรี กรุงเทพฯ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต (โครงการทัศนศึกษาสถานประกอบการโรงแรมตามความร่วมมือ) 08 พ.ค. 2560
1529/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-19 พ.ค. 60 กรุงเทพฯ ระยอง (โครงการเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อพัฒนานักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21) 08 พ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]