ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134] 135 [136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2007/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มิ.ย. 60 แม่ละอุป แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ (โครงการเรื่องการตัดวงจรไฟป่าเพื่อลดหมอกควัน) 14 มิ.ย. 2560
2006/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะโครงการปรับปรุงภายในหอสมุด 14 มิ.ย. 2560
2005/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 14 มิ.ย. 2560
2004/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน (น.ส.พชรวรรณ เฟื่องปรางค์) 14 มิ.ย. 2560
2003/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 มิ.ย. 60 โรงเรียนบ้านหนองเขียว เชียงดาว เชียงใหม่ (วิจัย) 14 มิ.ย. 2560
2002/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 มิ.ย. 60 เมือง แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 14 มิ.ย. 2560
2001/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.ค. 60 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ) 14 มิ.ย. 2560
2000/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาทางวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากร) 14 มิ.ย. 2560
1999/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 14 มิ.ย. 2560
1998/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ (บรรยายพิเศษแซ่และชื่อบุคคลในวัฒนธรรมจีน) 14 มิ.ย. 2560
1997/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-26 มิ.ย. 60 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัย) 14 มิ.ย. 2560
1996/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มิ.ย. 60 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ (สัมมนาเผยแพร่ความรู้ทางการท่องเที่ยว) 14 มิ.ย. 2560
1995/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 22-24 มิ.ย. 60 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี (ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง) 14 มิ.ย. 2560
1994/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย.-24 ส.ค. 60 ดอยหล่อ เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 14 มิ.ย. 2560
1993/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย.-25 ก.ค. 60 แม่ริม สันป่าตอง เชียงใหม่ (นิเทศ) 14 มิ.ย. 2560
1992/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย.-3 ส.ค. 60 ดอยหล่อ เชียงใหม่ (นิเทศ) 14 มิ.ย. 2560
1991/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มิ.ย. 60 โรงแรมเดอะสุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ (ประชุมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 14 มิ.ย. 2560
1990/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ (ประชุมการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ) 14 มิ.ย. 2560
1989/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มิ.ย. 60 หนองตอง สันป่าตอง เชียงใหม่ (โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและผู้ประกอบการ) 14 มิ.ย. 2560
1988/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 60 บริษัท สยามศิลาดล พอตเทอรี่ จำกัด สันกำแพง เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 13 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]