ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] 51 [52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3913/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ต.ค. 60 โบราณสถานเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ทัศนศึกษาโครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนอกห้องเรียน:รายวิชาโบราณคดีเบื้องต้น) 09 ต.ค. 2560
3912/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 10-12 ต.ค. 60 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ณ เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 09 ต.ค. 2560
3911/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 10-12 ต.ค. 60 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ณ เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 09 ต.ค. 2560
3910/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-21 ต.ค. 60 สวนสวรรค์ รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 09 ต.ค. 2560
3909/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-20 ต.ค. 60 โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์กับสถาบันการศึกษาในประเทศ) 09 ต.ค. 2560
3907/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 และ 18-20 ต.ค. สถาบันพลังจิตานุภาพ สาขา 24 บ้านศรีศุกรี อำเภอเมือง และสวนสวรรค์ รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 09 ต.ค. 2560
3906/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-18 ต.ค. 60 จังหวัดอุดรธานี (เป็นกรรมการตัดสินกรีฑา ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก รัดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 "เวสสุวัณเกมส์") 09 ต.ค. 2560
3901/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-12 ต.ค. 60 โรงแรมลอฟ มาเนีย บูทีค โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการวิจัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอน) 08 ต.ค. 2560
3900/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ต.ค. 60 ห้องประชุมชั้น 21 อาคาร 2 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 11 แห่ง) 08 ต.ค. 2560
3899/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ต.ค. 60 โรงแรมเดอะปาร์คเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รา 08 ต.ค. 2560
3898/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 พ.ย. 60 ห้องคัทลียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท11) กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน Technology Enhanced Learning) 08 ต.ค. 2560
3897/2560 แต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้เก็บรักษาเงินและบัญชีเงินฝาก บันทึกการรับจ่าย เบิกเงินและเก็บหลักฐานการรับจ่ายเงินกองทุน โรงเรียนสาธิตฯ 08 ต.ค. 2560
3896/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8,13-15 ต.ค. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภค และบริโภคโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 08 ต.ค. 2560
3895/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ต.ค. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 08 ต.ค. 2560
3887/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 12-16 ต.ค. 60 (เมียนมาร์) 06 ต.ค. 2560
3886/2560 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 06 ต.ค. 2560
3885/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 06 ต.ค. 2560
3884/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ต.ค. 60 โรงแรม Holiday Inn เชียงใหม่ (ประชุมเตรียมความพร้อมในโครงการ "ส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระดับภูมิภาค") 06 ต.ค. 2560
3883/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้รับค่าจ้างตามวุฒิ 30 ต.ค. 2560
3881/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 27-29 ต.ค. 60 06 ต.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]