ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3871 เรื่อง รวมทั้งหมด : 194 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60] 61 [62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2847/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ก.ค. 60 และ 28-29 ก.ย. 60 (วิจัย) 29 ก.ค. 2560
2846/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ก.ค. 60 โรงแรมแอทนาธา ชิค วิว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุม Workshop ของรักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี) 29 ก.ค. 2560
2845/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ส.ค. 60 ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร (ประชุมรายงานผลการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าหมายตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่อง การศึกษาและสร้า 29 ก.ค. 2560
2844/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-31 ส.ค. 60 บริษัทเทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (อบรมหลักสูตรจิตสำนึกรักองค์กรและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน) 29 ก.ค. 2560
2843/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (นำเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและการค้าชายแดนและหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรใหม่) 29 ก.ค. 2560
2842/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ส.ค. 60 ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559) 29 ก.ค. 2560
2841/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ส.ค. 60 ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559) 29 ก.ค. 2560
2840/2560 ให้บุคลากรเดินทงไปราชการ 1-2 ส.ค. 60 ศูนย์บริการนิสสัน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรวจเช็คสภาพรถ) 29 ก.ค. 2560
2839/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 60 และ 2,3 ส.ค. 60 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ โรงเรียนบ้านแม่ลาน อำเภอลี้ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านกลาง) โรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง 29 ก.ค. 2560
2838/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 60 และ 2,3,4,7,9,10,11,21,23,24,25 ส.ค. 60 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อำเภอแม่ริม โรงเรียนบ้านแม่ปูคา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ส.ค. 2560
2837/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ส.ค. 60 ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (โครงการเสวนาทางวิชาการ สองทศวรรษ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่:ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต) 29 ก.ค. 2560
2836/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 4 ส.ค. 60 29 ก.ค. 2560
2835/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ส.ค. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมและพัฒนานักวิจัยหลักสูตร การเขียนบทความเชิงวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ) 29 ก.ค. 2560
2834/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ส.ค. 60 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรนานาชาติ) 29 ก.ค. 2560
2833/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-28 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (Thailand Research Expo 2017 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ) 29 ก.ค. 2560
2833/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (Thailand Research Expo 2017 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ) 29 ก.ค. 2560
2832/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (Thailand Research Expo 2017 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ) 29 ก.ค. 2560
2831/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560) 29 ก.ค. 2560
2830/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ส.ค. 60 โรงแรมวังสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย 4.0 รุ่นที่ 4) 29 ก.ค. 2560
2829/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ส.ค. 60 โรงแรมรอยัล เบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการ THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2560) 29 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]