ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] 142 [143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
561/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ก.พ. 60 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงแรมบีพีสมิหลา สงขลา (วิทยากรการวัดระยะและขนาดเชิงมุมของวัตถุที่ระยะอนันต์) 18 ก.พ. 2560
560/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-24 ก.พ. 60 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลำพูน (โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่) 18 ก.พ. 2560
559/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ก.พ. 60 สูงเม่น แพร่ (งานศพบิดาอาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค) 18 ก.พ. 2560
558/2560 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เปลี่ยนแปลง) 18 ก.พ. 2560
557/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 60 ชุมชนเมืองสาตรหลวง หนองหอย เมือง เชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในหัวข้อโคมล้านนา) 18 ก.พ. 2560
556/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-28 ก.พ. 60 สุโขทัย เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ก.พ. 2560
555/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 18-20 ก.พ. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการนครปฐม) 17 ก.พ. 2560
554/2560 แต่งตั้งประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร 17 ก.พ. 2560
552/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,26 ก.พ. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 17 ก.พ. 2560
551/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 18-20 ก.พ. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการนครปฐม) 17 ก.พ. 2560
550/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ก.พ. 60 พุทธมณฑล นครปฐม (ดูแลพระภิกษุและเนกขัมมะ) 17 ก.พ. 2560
549/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 ก.พ. 60 โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ เชียงใหม่ (ประชุมคณะทำงานเครือข่าย C-UBI) 17 ก.พ. 2560
548/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 20-23 ก.พ. 60 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กรุงเทพฯ (ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา) 17 ก.พ. 2560
547/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 17 ก.พ. 2560
546/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-24 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน) 17 ก.พ. 2560
545/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 60 ปางช้างแม่สา แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม) 16 ก.พ. 2560
544/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.พ. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (วิทยากรรูปแบบการเขียนผลงานวิจัย) 16 ก.พ. 2560
543/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 มี.ค. 60 โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา ชลบุรี (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน) 16 ก.พ. 2560
542/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ก.พ. 60 โรงแรมนานาชาติบางแสนและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี (อบรมผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 16 ก.พ. 2560
541/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ก.พ. 60 แม่ฮ่องสอน (วิจัย) 16 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]