ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] 142 [143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1861/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,7,8,9 มิ.ย. 60 ดอยเต่า จอมทอง ดอยหล่อ หางดง เชียงใหม่ (นิเทศ) 05 มิ.ย. 2560
1860/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 6 มิ.ย. 60 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯ (ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์) 05 มิ.ย. 2560
1859/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 มิ.ย. 60 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (งานวันสหกิจศึกษาไทย) 05 มิ.ย. 2560
1858/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 มิ.ย. 60 ดอยหล่อ เชียงใหม่ (นิเทศ) 02 มิ.ย. 2560
1857/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 มิ.ย.-28 ส.ค. 60 ลี้ ลำพูน แม่แจ่ม สันกำแพง แม่วาง เชียงใหม่ (นิเทศ) 04 มิ.ย. 2560
1855/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางและความเป็นได้ในการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ศูนย์แม่สา 02 มิ.ย. 2560
1854/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-9,12-16 มิ.ย. 60 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ (การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมด้วยศาสตร์บูรณาการแบบละคร) 02 มิ.ย. 2560
1853/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ก.ค. 60 CPA Solution กรุงเทพฯ (อบรมสัมมนาหลักสูตรเร่งรัดเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1) 02 มิ.ย. 2560
1852/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-4 มิ.ย. 60 โรงแรมเวียงลคอร ลำปาง (วิทยากรพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ สะเต็มศึกษา) 02 มิ.ย. 2560
1851/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6-9 มิ.ย. 60 สอง ร้องกวาง ลอง แพร่ (กิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน) 02 มิ.ย. 2560
1850/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8-9 มิ.ย. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 02 มิ.ย. 2560
1849/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9,14 มิ.ย. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 02 มิ.ย. 2560
1848/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-10 มิ.ย. 60 น่าน (วิจัย) 02 มิ.ย. 2560
1847/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 มิ.ย. 60 เมืองทองธานี นนทุบรี (ประชุมแนวทางการจัดโครงการประกวดนวัตกรรมอาหาร) 02 มิ.ย. 2560
1846/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-10 มิ.ย. 60 สำนักงาน ThaiEasyElec กรุงเทพฯ (อบรมการเขียนโปรแกรม LabVIEW) 02 มิ.ย. 2560
1845/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 02 มิ.ย. 2560
1844/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 มิ.ย.60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 02 มิ.ย. 2560
1842/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16,28-30 แม่ริม เชียงใหม่ เมือง ลำพูน (วิจัย) 02 มิ.ย. 2560
1841/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 มิ.ย. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) 02 มิ.ย. 2560
1840/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ (โครงการศึกษาดูงานการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ) 02 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]