ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123] 124 [125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2255/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-8 ก.ค. 60 ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬารโจรน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 6) 27 มิ.ย. 2560
2254/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 มิ.ย. 60 มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ (ผู้ดำเนินรายการในกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์สากล) 27 มิ.ย. 2560
2253/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,5 ก.ค. 60 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2560
2252/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,19 ก.ค. 60 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2560
2250/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28,30 มิ.ย. 60 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2560
2249/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.ค. 60 สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อบรมหลักสูตร เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ) 27 มิ.ย. 2560
2248/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.ค. 60 แม่แจ่ม เชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2560
2247/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 27 มิ.ย. 2560
2246/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มิ.ย. 2560
2245/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-7 ก.ค. 60 ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง (โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่) 27 มิ.ย. 2560
2244/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. 60 และ 5,19,26 ก.ค. 60 และ 2,23 ส.ค. 60 โรงเรียนเชตุพนศึกษา(ในพระสังฆราชูปถัมภ์) อำเภอเมือง โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2560
2243/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,19 ก.ค. 60 และ 1 ส.ค. 60 โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2560
2242/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,12,19,26 ก.ค. 60 และ 2,9 ส.ค. 60 โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2560
2241/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,26 ก.ค. 60 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2560
2240/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุสำหรับการสอบราคาซื้อเสื้อพื้นเมือง จำนวน 4,000 ตัว เพื่อใช้สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 27 มิ.ย. 2560
2239/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. 60 ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรด์ คอนเวชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ (ประชุมชี้แจงแนทางการบริหารการเงินและพัสดุ) 27 มิ.ย. 2560
2238/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 มิ.ย. 60 โรงแรมบีพีสมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) 27 มิ.ย. 2560
2237/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 มิ.ย. 60 โรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอเมือง ,โรงเรียนธีระวัฒน์บำเพ็ญ โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2560
2236/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 มิ.ย. 60 4,14,18,21,28,30 ก.ค. 60 และ 1,4 ส.ค. 60 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน โรงเรียนบ้านป่าบง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 27 มิ.ย. 2560
2235/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 7-13 ก.ค. 60 ประเทศญี่ปุ่น 27 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]