ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 19 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3238/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28,31 ส.ค. 60 โรงเรียนธีรวัธน์บำเพ็ญ อำเภอแม่ริม โรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ส.ค. 2560
3237/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ดูพื้นที่เตรียมก่อสร้างหอพักนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 23 ส.ค. 2560
3236/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เก็บภาพการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมปละปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์) 23 ส.ค. 2560
3235/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 60 หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรม CMR-KM Day ประจำปี 2560 เรื่อง การพัฒนางานประจำ นำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข) 23 ส.ค. 2560
3234/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ก.ย. 60 มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แจ้งปฏิทินประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9/2560) 23 ส.ค. 2560
3233/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ส.ค. 60 บริษัท Skilltech & Environment Co. Ltd. (STEC) จังหวัดปทุมธานี (นิเทศ) 23 ส.ค. 2560
3232/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ส.ค. 60 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยามศึกษาตอนปลาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 23 ส.ค. 2560
3231/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ (วิจารณ์ผลงานวิจัย) 23 ส.ค. 2560
3230/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 23 ส.ค. 2560
3229/2560 มอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 23 ส.ค. 2560
3227/2560 มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 23 ส.ค. 2560
3226/2560 มอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี 23 ส.ค. 2560
3225/2560 มอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี 23 ส.ค. 2560
3224/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ส.ค. 60 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย กรุงเทพมหานคร (โครงการบริหารการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศไทย) 22 ส.ค. 2560
3223/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 22 ส.ค. 2560
3222/2560 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 22 ส.ค. 2560
3221/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาออกจากงาน 22 ส.ค. 2560
3220/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง และผู้ควบคุมงานสำหรับการสอบราคาจ้างขุดเจาะระบบน้ำบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่เมืองเชียงใหม่ 22 ส.ค. 2560
3219/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 22 ส.ค. 2560
3218/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 22 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]