ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3871 เรื่อง รวมทั้งหมด : 194 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 19 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3835/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ต.ค. 60 อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่ริม และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการห้องสมุดมนุษย์ CMRU Human Library) 03 ต.ค. 2560
3834/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "การประกวดดนตรีพื้นบ้านล้านนา" เพิ่มเติม 03 ต.ค. 2560
3833/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ต.ค. 60 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีวิทยฐานะชำนาญการ) 03 ต.ค. 2560
3832/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 ต.ค. 60 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหารายวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 03 ต.ค. 2560
3831/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 และ 20-22 ต.ค. 60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (นำครู นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันนักกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก) 03 ต.ค. 2560
3830/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-9 ต.ค. 60 อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP และการจ 03 ต.ค. 2560
3829/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-13 ต.ค. 60 อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ และเก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการบันทึกข้อมูลใ 03 ต.ค. 2560
3829/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-17 ต.ค. 60 อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ และเก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯ 03 ต.ค. 2560
3825/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ต.ค. 60 อาคารศิริวิทย์ ชั้น 3 โรงเรียนวัฒนโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67) 02 ต.ค. 2560
3824/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ต.ค. 60 อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนา การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครั 02 ต.ค. 2560
3824/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ต.ค. 60 อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนา การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครั 02 ต.ค. 2560
3823/2560 ให้บุคลากรขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 3 ต.ค. 60 บริเวณโถงทางเข้าศาลากลาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (มอบดอกดารารัตน์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 02 ต.ค. 2560
3822/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-10 ต.ค. 60 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร (โครงการ Dance Cosmopolitan in bangkok) 02 ต.ค. 2560
3820/2560 แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินประจำวัน 01 ต.ค. 2560
3817/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 01 ต.ค. 2560
3815/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 01 ต.ค. 2560
3814/2560 มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 01 ต.ค. 2560
3813/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 01 ต.ค. 2560
3812/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ย. - 3 ต.ค. 60 สถานประกอบการจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2560 ระยะที่ 2) 01 ต.ค. 2560
3811/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ต.ค. 60 เขตน้ำพุร้อน ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่) 01 ต.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]