ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 19 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4647/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) 04 ธ.ค. 2560
4646/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) 04 ธ.ค. 2560
4645/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 24-31 มี.ค. 61 (อเมริกา) 04 ธ.ค. 2560
4644/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ธ.ค. 60 บ้านป๊อก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่) 04 ธ.ค. 2560
4643/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 ธ.ค. 60 บ้านตีนธาตุ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่) 04 ธ.ค. 2560
4642/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ธ.ค. 60 บ้านท่าล้อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่) 04 ธ.ค. 2560
4641/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ธ.ค. 60 บ้านแม่ขนิลเหนือ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่) 04 ธ.ค. 2560
4640/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ธ.ค. 60 บ้านป่าเดื่อ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่) 04 ธ.ค. 2560
4639/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ธ.ค. 60 บ้านหลวงอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่) 04 ธ.ค. 2560
4638/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ธ.ค. 60 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560) 04 ธ.ค. 2560
4637/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 20-21 ธ.ค. 60 ประเทศญี่ปุ่น 04 ธ.ค. 2560
4636/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ (เวียดนาม) 4-6 ธ.ค. 60 04 ธ.ค. 2560
4635/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลอง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาฟิสิกส์ จำนวน 5 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ธ.ค. 2560
4634/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16 ธ.ค. 60 ห้องคัทรียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ Outcome based Education) 04 ธ.ค. 2560
4633/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11-12 ธ.ค. 60 อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการออกภาคสนามรายวิชาแผ่นดินไหววิทยาขั้นพื้นฐาน) 04 ธ.ค. 2560
4632/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-10 ธ.ค. 60 จังหวัดภูเก็ต (นิเทศ) 04 ธ.ค. 2560
4629/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,6,7,8,11,18,19,20,21,22 ธ.ค. 60 และ 8,9,10,11,12 ม.ค. 61 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โรงเรียนเชตุพนศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ธ.ค. 2560
4628/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ธ.ค. 60 ออนไอทีวัลเล่ย์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง เพิ่มยอดขายยุคดิจิตอล 4.0) 03 ธ.ค. 2560
4627/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ธ.ค. 60 ออนไอทีวัลเล่ย์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง เพิ่มยอดขายยุคดิจิตอล 4.0) 03 ธ.ค. 2560
4626/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ธ.ค. 60 หมู่ 5 (บ้านถ้ำ) ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่สอบถามความต้องการเบื้องต้นของชุมชน ครั้งที่ 2) 03 ธ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]