ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] 38 [39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4216/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-26 พ.ย. 60 ค่ายอิ่มแปร๊ ณ ชุ่มจิตต์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการค่ายสร้างเสริมพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพความเป็นผู้นำ) 12 พ.ย. 2560
4215/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 พ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย) 12 พ.ย. 2560
4214/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 และ 21-24 พ.ย. 60 กรุงเทพมหานคร และสุราษฎร์ธานี (ประชุมวิชาการ 13th International Conference On Ecomaterials 2017 - ICEM 13 Theme : Innovative Green Materials and Technologies for Sustainability under the Sufficiency Econom 12 พ.ย. 2560
4213/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-15 พ.ย. 60 โรงแรมริเวอร์ไซด์ ถนนราชวิถี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป 12 พ.ย. 2560
4212/2560 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 14 พ.ย. 60 (อธิการบดีลากิจ) 12 พ.ย. 2560
4211/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 พ.ย. 60 ศูนย์ขับทดสอบรถยนต์ Toyota Driving Experience Part (บางนา)และโรงแรม Mll Hotel Srinakarin กรุงเทพมหานคร (โครงการ Toyota Campus Challenge กับกิจกรรม Workshop สำหรับ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการสำ 10 พ.ย. 2560
4210/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 10/2560 และประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 10 พ.ย. 2560
4209/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 10 พ.ย. 2560
4208/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ย. 2560
4207/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 พ.ย. 60 พื้นที่ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่องแนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่) 10 พ.ย. 2560
4206/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11-12 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร (แข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับอุดมศึกษา) 09 พ.ย. 2560
4205/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่องผลการติดขัดของรูปร่างวัสดุเม็ดและมุมฮอปเปอร์แบบเสมือน 2 มิติ ภายใต้การสั่นแ 09 พ.ย. 2560
4204/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 พ.ย. 60 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0) 09 พ.ย. 2560
4203/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 พ.ย. 60 โรงแรมฟูรามา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากร และสรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์ และรายได้สำหรับธุรกิจ SMEs) 09 พ.ย. 2560
4202/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนย้ายสังกัด แต่งตั้งและให้ได้รับค่าจ้างตามตำแหน่ง 09 พ.ย. 2560
4201/2560 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ณัฐรดา,ทักษิณ,ษุษบา) 09 พ.ย. 2560
4200/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 9-10 พ.ย. 60 ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร (ประชุมครั้งที่ 5/2560 เพื่อพิจารณาและหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาคณบดีฯ) 09 พ.ย. 2560
4197/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 พ.ย. 2560
4195/2560 มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากรกองคลัง 06 พ.ย. 2560
4194/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 และ 18-19 พ.ย. 60 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (บริการวิชาการโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงลายเสือ) 06 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]