ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171] 172 [173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1221/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา (เป็นประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) 11 เม.ย. 2560
1219/2560 เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 เม.ย. 2560
1218/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย) 10 เม.ย. 2560
1217/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-17 เม.ย. 60 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 10 เม.ย. 2560
1215/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 09 เม.ย. 2560
1214/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09 เม.ย. 2560
1213/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 09 เม.ย. 2560
1212/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม (ตรวจประเมินหลักสูตร) 09 เม.ย. 2560
1211/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 เม.ย. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 08 เม.ย. 2560
1210/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-28 เม.ย. 60 บริษัท เคบี ซิสเต็มส์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด กรุงเทพฯ (อบรมการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่) 08 เม.ย. 2560
1209/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 เม.ย. 60 ส.ยิ่งเจริญการช่าง ลำพูน (ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถ) 08 เม.ย. 2560
1208/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมติดตามการคิดคำนวณราคากลางสิ่งก่อสร้าง) 08 เม.ย. 2560
1207/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 เม.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (อบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ) 08 เม.ย. 2560
1206/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 เม.ย. 60 ดอยสะเก็ด สันกำแพง เชียงใหม่ (นิเทศ) 08 เม.ย. 2560
1205/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 เม.ย. 60 กรุงเทพฯ นครปฐม (นิเทศ) 08 เม.ย. 2560
1204/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 เม.ย. 60 ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เมือง เชียงใหม่ (กิจกรรมยอสวยไหว้สา พระญามังราย) 08 เม.ย. 2560
1203/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่ (เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายการวิเคราะห์ความใกล้ชิดทางพันธุกรรม และ Phylogenetic analysis) 08 เม.ย. 2560
1202/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-25 เม.ย. 60 ดอยสะเก็ด ฝาง สันกำแพง เชียงใหม่ (นิเทศ) 08 เม.ย. 2560
1201/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-27 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 08 เม.ย. 2560
1200/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11,18 เม.ย. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 08 เม.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]