ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4752/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16 ธ.ค. 60 โรงแรมรัตนโกสินทร์ เชียงใหม่ (ประชุมพัฒนานักสร้างสุขในองค์กร) 12 ธ.ค. 2560
4751/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ธ.ค. 60-9 ก.พ. 61 ดอยหล่อ เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4750/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ธ.ค. 60-31 ม.ค. 61 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4749/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ธ.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4748/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ธ.ค. 60-31 ม.ค. 61 สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4747/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 60-5 ก.พ. 61 ฮอด จอมทอง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4746/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 60 แม่ออน เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4745/2560 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง พร้อมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคโดยรอบ ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว 12 ธ.ค. 2560
4744/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,25 ธ.ค. 60 เมือง สันกำแพง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4743/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ (ประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก) 12 ธ.ค. 2560
4742/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ม.ค. 61 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา (ประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7) 12 ธ.ค. 2560
4741/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ธ.ค. 60 โรงแรมรัตนโกสินทร์ เชียงใหม่ (โครงการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาองค์การสุขภาวะ) 12 ธ.ค. 2560
4740/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ธ.ค. 60 บ้านแม่สูนน้อย หมู่ 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่) 12 ธ.ค. 2560
4739/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-23 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง (การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 เขลางนครเกมส์) 12 ธ.ค. 2560
4738/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี (ประชุมผู้แทนสถาบันและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ราชมงคธัญบุรีเกมส์) 09 ธ.ค. 2560
4737/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ธ.ค. 60 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ (ประชุมคณะกรรมการอำนวยการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560) 09 ธ.ค. 2560
4736/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ธ.ค. 60 ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (โครงการวิชาการ เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าใต้ดิน) 09 ธ.ค. 2560
4735/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 12-14 ธ.ค. 60 Thailand Park ปทุมธานี (ประชุม 1st APEC Workshop on Guidelines toward High Biodiesel Blend Diesel) 09 ธ.ค. 2560
4734/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8-9 ธ.ค. 60 (คณบดีไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 08 ธ.ค. 2560
4733/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,18,19 ธ.ค. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 08 ธ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]