ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3354/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพิ่มเติม 31 ส.ค. 2560
3353/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 30 ชุด และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 100 ชุด สำหรับห้องประชุม 31 ส.ค. 2560
3352/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อชุดเครื่องนอนและผ้าห่ม จำนวน 200 ชุด 31 ส.ค. 2560
3351/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.ย. 60 ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนา เรื่อง ผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งฉบับปรับปรุงแก้ไข) 31 ส.ค. 2560
3350/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 60 ห้องประชุมชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณสะพานศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสลากย้อม ในหัวข้อ เฮียนฮ็ ฮ่ายฮอม สลากย้อมคนยอง ภายใต้โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา และทัศนศึกษางานประเพณีสลากย้อมลำพูน) 31 ส.ค. 2560
3349/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6,13,20,27 ก.ย. 60 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชน : เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่) 31 ส.ค. 2560
3348/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1-3 ก.ย. 60 31 ส.ค. 2560
3347/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9 พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0) 31 ส.ค. 2560
3346/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (โครงการศึกษาดูงานทะเบียนและประมวลผล) 31 ส.ค. 2560
3343/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 60 และ 1,4,13,15,18,27,29 ก.ย. 60 และ 2 ต.ค. 60 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ อำเภอหางดง โรงเรียนเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ อำเภอสันทราย โรงเรียนบ้านหัวริน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ส.ค. 2560
3341/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.ย. 60 ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ เรื่องการยกระดับด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน) 30 ส.ค. 2560
3340/2560 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 30 ส.ค. 2560
3339/2560 แต่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เพิ่มเติม 30 ส.ค. 2560
3338/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 60 บริษัท สยามศิดาดล พอตเทอรี่ จำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทสารภีเซรามิก จำกัด โรงงานยางนาเซรามิก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ และศึกษาดูงาน) 30 ส.ค. 2560
3337/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,24 ก.ย. 60 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่) 30 ส.ค. 2560
3336/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3,17 ก.ย. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย เรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรในพื้นที่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 30 ส.ค. 2560
3335/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-14 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ และประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4/2559) 30 ส.ค. 2560
3334/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 ก.ย. 60 โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร และโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ (ประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ทิศทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาสู่การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพแนวใหม่ และประชุมทางวิชาการของคุรุสภา) 30 ส.ค. 2560
3333/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 60 ห้องดวงตะวันแกรนด์บอล์ลรูม ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ (สัมมนา Askme's Best IT Solutions #5th) 30 ส.ค. 2560
3332/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 30 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]