ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 29 [30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4421/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 23 พ.ย. 2560
4420/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 พ.ย. 60 โรงพยาบาลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว และโรงพยาบาลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (จ่ายค่าตอบแทนรถพยาบาลและเวชภัณฑ์ยา) 23 พ.ย. 2560
4415/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 3-9 ธ.ค. 60 (อินโดนีเซีย) 23 พ.ย. 2560
4414/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 23-26 พ.ย. 60 (ไต้หวัน) 23 พ.ย. 2560
4413/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ย. 60 บ้านเหล่าป๋วย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (เก็บข้อมูลสภาพความต้องการพัฒนาในพื้นที่อำเภอดอยหล่อและพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่) 23 พ.ย. 2560
4412/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24-25 พ.ย. 60 บ้านมหาธาตุ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เก็บข้อมุลองค์ความรู้ภูมิปัญญาของหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 23 พ.ย. 2560
4411/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2560
4408/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,24,29 พ.ย. และ 1,6, 13,15,20,27,29 ธ.ค. และ 10,12,17,19,26 ม.ค. 60 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนแม่วินสามัคคี,โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง โรงเรียนบ้านกอสะเลียม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 พ.ย. 2560
4407/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 พ.ย. 60 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 22 พ.ย. 2560
4406/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ย. 60 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 พ.ย. 2560
4405/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 60 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 พ.ย. 2560
4404/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 60 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 พ.ย. 2560
4403/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ย. 60 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 พ.ย. 2560
4402/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ย. 60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 พ.ย. 2560
4401/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ย. 60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 พ.ย. 2560
4400/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 60 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ (ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 พ.ย. 2560
4399/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 60 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 พ.ย. 2560
4398/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 60 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 พ.ย. 2560
4397/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 60 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ (ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 พ.ย. 2560
4396/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ธ.ค. 60 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การหาค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนของการทำแห้งดอกอัญชัน) 22 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]