ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116] 117 [118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2403/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ก.ค. 60 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7) 05 ก.ค. 2560
2403/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 ก.ค. 60 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7) 05 ส.ค. 2560
2402/2560 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ภาษา 05 ก.ค. 2560
2401/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 05 ก.ค. 2560
2400/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ก.ค. 60 ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการจัดทำหนังสือยืนยันฯภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ) 05 ก.ค. 2560
2399/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการจัดทำหนังสือยืนยันรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ) 05 ก.ค. 2560
2398/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ก.ค. 60 ห้องประชุมโรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้และสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย) 05 ก.ค. 2560
2396/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำหน่วยงานต่างๆ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 05 ก.ค. 2560
2394/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 04 ส.ค. 2560
2393/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร 04 ก.ค. 2560
2392/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-8 ก.ค. 60 โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่ รีสอ์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นำเสนอผลงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัด KM) 04 ก.ค. 2560
2391/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มิ.ย. - 20 ต.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดการเรียนการสอน) 04 ก.ค. 2560
2390/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-4 .ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (อบรมการสร้างนโยบายแอพพลิเคชั่นด้วย Ionic Framework 3 เพ่อใช้งานจริง Build Mobile App with Ionic Framework 3 for real world) 04 ก.ค. 2560
2388/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 04 ก.ค. 2560
2387/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 04 ก.ค. 2560
2386/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 04 ก.ค. 2560
2385/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 12-13 ก.ค. 60 ห้องพูนทรัพย์ นพวงค์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมพิจารณาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาคณบดีฯ) 04 ก.ค. 2560
2384/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) 5-7 ก.ค. 60 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม และโรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น) 04 ก.ค. 2560
2383/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ก.ค. 60 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น (ประชุมรับฟังการบรรยายเพื่อสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง) 04 ก.ค. 2560
2382/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.ค. 60 ห้องประชุมหยางฉื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ยะลา (ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการดำเนินโครงการของเทศบาลนครยะลาสู่ความสมานฉันทร์) 04 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]