ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3339 เรื่อง รวมทั้งหมด : 167 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116] 117 [118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1051/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวคิดในการออกแบบกลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารปฏิบัติการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 27 มี.ค. 2560
1050/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการเข้าใช้พื้นที่อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ 27 มี.ค. 2560
1049/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางและจัดทำ Road Map เพื่อย้ายการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ไปยังพื้นที่ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 27 มี.ค. 2560
1048/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 มี.ค. 2560
1047/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 มี.ค. 60 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แกรนด์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ (เวทีคืนข้อมูลจากการลงพื้นที่) 27 มี.ค. 2560
1046/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี (โครงการจัดทำแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 26 มี.ค. 2560
1045/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 60 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ (ประชุมการให้ข้อมูลในระบบ Electronics เพื่อรายงานประจำ 6 เดือน) 26 มี.ค. 2560
1044/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 60 โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ (ประชุมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากชุดโครงการเมืองยั่งยืน) 26 มี.ค. 2560
1043/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 60 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมปฏิบัติการการเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย) 26 มี.ค. 2560
1042/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ 26-30 มี.ค. 60 ฟิลิปปินส์ 26 มี.ค. 2560
1041/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 มี.ค. 60 ลำพูน เชียงใหม่ (นิเทศ) 26 มี.ค. 2560
1040/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย Yunnan Normal University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 26 มี.ค. 2560
1039/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 มี.ค. 60 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ (ส่งเอกสารเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์) 25 มี.ค. 2560
1038/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 25 มี.ค. 2560
1037/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และวิทยากร โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (อาเซียน) ของนักศึกษา และบุคลากรสำหรับการเป็นประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 25 มี.ค. 2560
1036/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 มี.ค. 2560
1035/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา 25 มี.ค. 2560
1034/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 60 โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่ (ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่) 25 มี.ค. 2560
1033/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 มี.ค. 60 อุทยานแห่งชาติแม่วาง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จอมทอง เชียงใหม่ (ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ) 25 มี.ค. 2560
1032/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ค.-1 มิ.ย. 60 โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา ชลบุรี (ประชุมสัมมนาทางวิชาการ) 25 มี.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]