ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113] 114 [115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2465/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 มิ.ย.-1 ก.ค. 60,9-12 ก.ค. 60,25-29 ก.ค. 60,6-11 ส.ค.60,22-26 ส.ค.60 (วิจัย) 11 ก.ค. 2560
2464/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ส.ค.60 วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (อบรมการเป็นผู้นำ Leader Training Camp ครั้งที่ 5) 11 ก.ค. 2560
2463/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ก.ค. 60 สโมสรทหารมหาดเล็กฯ กองพันทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (แข่งขันตอบปัญหากฏหมายในระดับอุดมศึกษา) 11 ก.ค. 2560
2462/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,15 ก.ค. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 11 ก.ค. 2560
2461/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-16 ก.ค. 60 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (ประชุมสัมมนาโครงการสัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 16) 11 ก.ค. 2560
2460/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ก.ค.60 รงแรมไพร์ม โฮเทล เซนทรัล สเตชั่น กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการเคมี) 11 ก.ค. 2560
2459/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 07 ก.ค. 2560
2458/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,13,17,24,27 ก.ค. 60 และ 17,24 สิ.ค. 60 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากรจัดกิจกรรมหัวข้อ พัฒนาศักยภาพ พอสม.และแกนนำสุขภาพที่ดีของประชาชน) 07 ก.ค. 2560
2457/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ก.ค.60 โรงเรียนบ้านวังจ้อม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 07 ก.ค. 2560
2456/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,13,17,19,20,26,27,31 ก.ค. 60 และ 2,3,7,9,10,16,17 ส.ค.60 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อำเภอสารภี โรงเรียนสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2455/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.ค. 60 ห้องประชุมเอนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (กิจกรรมประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค รอบชิงชนะเลิศ) 07 ก.ค. 2560
2454/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 60 เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากรอบรมโครงการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในพื้นที่ชุมชนออนใต้) 07 ก.ค. 2560
2453/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-15 ก.ค. 60 หน่วยงานสถานประกอบการในเขตจังหวัดนนทบุรีและระยอง (โครงการบูรณาการการเรียนรู้จากสังคมสู่ทักษะวิชาชีพทางจิตวิทยา) 07 ก.ค. 2560
2452/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการจัดทำหนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 07 ก.ค. 2560
2451/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.ค. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ (มหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2) 07 ก.ค. 2560
2450/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 60 ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร (เข้าพบ ฯพณฯ ท่านองคมนตรี เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนารายวิชาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเพื่อจัดการเรียนการสอน) 07 ก.ค. 2560
2449/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ก.ค. 60 และ 25-27 ก.ค. 60 (โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือและนวัตกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการโรงแรมและที่พักในประชาคมอาเซียนสำหรับักศึกษาวิทยาลั 07 ก.ค. 2560
2448/2560 ให้บุคลากรเดินนทางไปราชการ 20,21,24ฅ25,26,27 ก.ค. 60 โรงเรียนชุมชุนบวกครกน้อย โรงเรียนวัดวังสิงค์คำ,โรงเรียนธรรมราชศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 07 ก.ค. 2560
2447/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-21 ก.ค. 60 จังหวัดนครสวรรค์,อยุธยา,ชลบุรี,กรุงเทพมหานคร (โครงการแลกดปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา) 07 ก.ค. 2560
2446/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ก.ค. 60 โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 07 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]