ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127] 128 [129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2167/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 60 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่ (โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ใส่ใจคุณธรรม) 22 มิ.ย. 2560
2166/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 มิ.ย. และ3,5-7,17,19-21,24,26 ก.ค. 60 แม่ริม แม่แตง เชียงใหม่ (นิเทศ) 22 มิ.ย. 2560
2163/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,28 มิ.ย. 60 และ 3,5,10,12,17,19,24,26,31 ก.ค. 60 และ 2 ส.ค. 60 เชียงใหม่ ลำพูน (นิเทศ) 22 มิ.ย. 2560
2162/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย. -2 ก.ค. 60 และ 14-16 ก.ค. 60 เชียงใหม่ เชียงราย ตาก (วิจัย) 22 มิ.ย. 2560
2161/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ก.ค. 60 โรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ไหว้ครู ครอบครู และรับมอบทางนาฏศิลป์ไทย) 22 มิ.ย. 2560
2160/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 มิ.ย. 60 โรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจและศึกษาบริบทของโรงเรียนเป้าหมายการทำวิจัย) 22 มิ.ย. 2560
2159/2560 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะครุศาสตร์ (ศันทนี คุณชยางกูร) 22 มิ.ย. 2560
2157/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด 22 มิ.ย. 2560
2155/2560 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯและคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำจากคลองชลประทานสู่อ่างเวียงบัว 22 มิ.ย. 2560
2154/2560 แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างกลุ่มเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 22 มิ.ย. 2560
2153/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษเชื่อต่ออาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ 22 มิ.ย. 2560
2152/2560 แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว 22 มิ.ย. 2560
2151/2560 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณต้นห้วยห้า ศูนย์แม่ริม 22 มิ.ย. 2560
2150/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (เพิ่มเติม)โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ 22 มิ.ย. 2560
2149/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่องพร้อมติดตั้ง 22 มิ.ย. 2560
2148/2560 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาฯและคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา คณะครุศาสตร์) 22 มิ.ย. 2560
2147/2560 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารอำนวยการและบริหารกลางของมหาวิทยาลัย 22 มิ.ย. 2560
2146/2560 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 มิ.ย. 2560
2145/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 กลุ่มอาคาร 22 ก.ค. 2560
2144/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]