ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4240 เรื่อง รวมทั้งหมด : 212 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194] 195 [196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
373/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.พ. 60 ศาลากลาง แพร่ (ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานอาคารศาลากลางจังหวัดแพร่) 02 ก.พ. 2560
372/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 1-3 ก.พ. 60 (คณบดีลากิจส่วนตัว) 01 ก.พ. 2560
371/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ก.พ. 60 แม่สาย เชียงราย (นิเทศ) 01 ก.พ. 2560
370/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-10 มี.ค. 60 ระยอง กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต (นิเทศ) 01 ก.พ. 2560
369/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-4 มี.ค. 60 โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพฯ (อบรมแนวทางการบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน) 01 ก.พ. 2560
368/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.พ. 60 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ (ประชุม JASTIP) 01 ก.พ. 2560
367/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ก.พ. 60 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ) 01 ก.พ. 2560
366/2560 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 02 ก.พ. 2560
365/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-17 ก.พ. 60 โรงแรมลองบีช ชะอำ เพชรบุรี (สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา) 01 ก.พ. 2560
364/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ก.พ. 60 เชียงใหม่ (ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมนิทรรศการ) 01 ก.พ. 2560
363/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี (สัมมนาวิชาการการวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย) 01 ก.พ. 2560
362/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.พ. 60 สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.พ. 2560
361/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.พ. 60 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.พ. 2560
360/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.พ. 60 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.พ. 2560
359/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.พ. 60 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.พ. 2560
358/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ก.พ. 60 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.พ. 2560
357/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ก.พ. 60 สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เมือง ลำพูน (นิเทศ) 01 ก.พ. 2560
356/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.พ. 60 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.พ. 2560
355/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ก.พ. 60 โรงพยาบาลลานนา เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.พ. 2560
354/2560 เลื่อนเงินเดือนอาจารย์ชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2559) 01 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]