ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4589 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194] 195 [196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
733/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 03 มี.ค. 2560
732/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงอาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 1-4 จำนวน 12 ห้อง เป็นศูนย์การเรียนรู้ใบลานศึกษาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา 03 มี.ค. 2560
731/2560 ลงโทษปลดออกจากงาน 03 มี.ค. 2560
730/2560 ลงโทษปลดออกจากงาน 03 มี.ค. 2560
729/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2-3 มี.ค. 60 (ผู้อำนวยการลากิจ) 01 มี.ค. 2560
728/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 มี.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการอุดรธานี) 01 มี.ค. 2560
727/2560 ให้บุคลากรดินทางไปราชการ 30 มี.ค.-2 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา) 01 มี.ค. 2560
726/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-31 มี.ค. 60 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน) 01 มี.ค. 2560
725/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 มี.ค. 60 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน) 01 มี.ค. 2560
724/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 มิ.ย. 60 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ (ประชุมพันธุศาสตร์บูรณาการ จากการค้นพบสู่นวัตกรรม) 01 มี.ค. 2560
723/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค.-1 เม.ย. 60 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ (ประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0) 01 มี.ค. 2560
722/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15,22-24 มี.ค. 60 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย (วิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ) 01 มี.ค. 2560
721/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10-12 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วนอุทยานภูชี้ฟ้า เทิง เชียงราย (อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายผู้นำนักศึกษา) 01 มี.ค. 2560
720/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 มี.ค. 60 สะเมิง เชียงใหม่ (วิจัย) 01 มี.ค. 2560
719/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 2-4 มี.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการอุดรธานี) 01 มี.ค. 2560
718/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2-4 มี.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการอุดรธานี) 01 มี.ค. 2560
717/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 1 มี.ค. 60 (คณบดีไปราชการโรงเรียนทาเหนือวิทยาคม) 28 ก.พ. 2560
716/2560 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 28 ก.พ. 2560
715/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและการพิจารณาศักยภาพการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หลัก/ร่วม ระดับบัณฑิตศึกษา 28 ก.พ. 2560
714/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ม.ค.-12 พ.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (จัดการเรียนการสอน) 28 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]