ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140] 141 [142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1882/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และวิทยากร โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (อาเซียน) ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสำหรับการเป็นประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เพิ่มเติม) 06 มิ.ย. 2560
1881/2560 แต่งตั้งวิทยากรโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปสำหรับการเป็นประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เพิ่มเติม) 06 มิ.ย. 2560
1879/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 มิ.ย. 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (ปรึกษาหารือกับศูนย์หนังสือจุฬา) 06 มิ.ย. 2560
1878/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-16 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 06 มิ.ย. 2560
1877/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 14-16 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 06 มิ.ย. 2560
1876/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-16 มิ.ย. 60 เมือง แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 06 มิ.ย. 2560
1875/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูประบบจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติการ และระบบบริหารสินทรัพย์ 06 มิ.ย. 2560
1874/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดทำหนังสือตามรอย รองอำมาตย์เอกหลวงโยนะการพิจิตร : พญาตะก่า 06 มิ.ย. 2560
1873/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 06 มิ.ย. 2560
1872/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 06 มิ.ย. 2560
1871/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวม และกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 มิ.ย. 2560
1870/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 05 มิ.ย. 2560
1869/2560 อนุญาตให้ข้าราชการสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 05 มิ.ย. 2560
1868/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 05 มิ.ย. 2560
1867/2560 ให้ข้าราชการไปช่วยราชการ 5 มิ.ย.60 (เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 05 มิ.ย. 2560
1866/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 มิ.ย. 60 สันกำแพง เชียงใหม่ (วิจัย) 05 มิ.ย. 2560
1865/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,12,13 มิ.ย. 60 แม่ริม สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 05 มิ.ย. 2560
1864/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 มิ.ย. 60 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (งานวันสหกิจศึกษาไทย) 05 มิ.ย. 2560
1863/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 05 มิ.ย. 2560
1862/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-10 มิ.ย. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน) 05 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]