ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3907 เรื่อง รวมทั้งหมด : 196 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157] 158 [159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
793/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 9 มี.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการแม่ออน เชียงใหม่) 09 มี.ค. 2560
792/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการของโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน (เพิ่มเติม) 09 มี.ค. 2560
791/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,19 มี.ค. 60 บ้านแม่สาน้อย แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 09 มี.ค. 2560
790/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16,15-16 มี.ค. 60 แม่อาย เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง) 08 มี.ค. 2560
789/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ (โครงการอบรมเรื่องไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย) 08 มี.ค. 2560
788/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ พร้อมติดตั้ง 08 มี.ค. 2560
787/2560 แต่งตั้งคณะกรรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (เพิ่มเติม) 08 มี.ค. 2560
786/2560 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเพิ่มเติม 08 มี.ค. 2560
785/2560 แก้ไขคำสั่งเฉพาะราย (416/2560) 08 มี.ค. 2560
784/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 มี.ค.-8 เม.ย. 60 กรุงเทพฯ เชียงใหม่ (นิเทศ) 07 มี.ค. 2560
783/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด (เสาวนีย์ สุริยะเจริญ,รัชฎาภรณ์ มูลมาก,ฐิติกา อาษากิจ,สุทัศน์ เขียวนิล) 07 มี.ค. 2560
782/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและจัดพิมพ์ข้อสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 07 มี.ค. 2560
781/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร และตรวจสอบคุณภาพอาหาร เพิ่มเติม 07 มี.ค. 2560
780/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 มี.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่ตะไคร้ โรงเรียนวัดห้วยทราย โรงเรียนวัดดอนชัย โรงเรียนวัดเปาสามขา แม่ออน เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง) 08 มี.ค. 2560
779/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 21-22 มี.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว) 07 มี.ค. 2560
778/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 มี.ค. 60 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ (สัมมนาสัญจรเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) 07 มี.ค. 2560
777/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 มี.ค. 60 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ (สัมมนาพระพุทธศาสนากับการสร้างคนดีมีคุณธรรม) 06 มี.ค. 2560
776/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 มี.ค. 60 ลำพูน เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 มี.ค. 2560
775/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-28 มี.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 มี.ค. 2560
774/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 มี.ค. 60 ไทยทีวีสีช่อง 3 กรุงเทพฯ (นิเทศ) 06 มี.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]