ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157] 158 [159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
235/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ม.ค. 60 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ (เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา) 23 ม.ค. 2560
234/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิชาการ "วารสารบัณฑิตวิจัย" (เพิ่มเติม) 23 ม.ค. 2560
233/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23 ม.ค. 2560
232/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 23 ม.ค. 2560
231/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 23 ม.ค. 2560
230/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 23 ม.ค. 2560
229/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (งานแถลงข่าวกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ) 23 ม.ค. 2560
228/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 26 ม.ค. 60 กรุงเทพฯ (ติดต่อราชการ) 22 ม.ค. 2560
227/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 22-25 ม.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการแม่แจ่ม) 22 ม.ค. 2560
226/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 ม.ค. 60 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก (วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM) 22 ม.ค. 2560
225/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 60 สารภี เชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ม.ค. 2560
224/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ม.ค.-1 ก.พ. 60 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ (สัมมนาคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ) 22 ม.ค. 2560
223/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ม.ค. 60 มูลนิธิโรงเรียนเพื่อชีวิต ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการพุทธบุตรปันรักเพื่อน้อง ชมรมเด็กดีวิถีพุทธ) 22 ม.ค. 2560
222/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-30 ม.ค. 60 ค่ายฝึกเขาชนไก่ กาญจนบุรี (ฝึกศึกษาวิชาทหาร) 22 ม.ค. 2560
221/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ก.พ.-5 มี.ค. 60 ค่ายฝึกเขาชนไก่ กาญจนบุรี (ฝึกศึกษาวิชาทหาร) 22 ม.ค. 2560
220/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-15 ก.พ. 60 ค่ายฝึกเขาชนไก่ กาญจนบุรี (ฝึกศึกษาวิชาทหาร) 22 ม.ค. 2560
219/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ม.ค.-3 ก.พ. 60 ค่ายฝึกเขาชนไก่ กาญจนบุรี (ฝึกศึกษาวิชาทหาร) 22 ม.ค. 2560
218/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ม.ค. 60 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน (รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) 21 ม.ค. 2560
217/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-26 ม.ค. 60 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน แม่แจ่ม เชียงดาว เชียงใหม่ (รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) 21 ม.ค. 2560
215/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัย กรณีศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 20 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]