ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 46 [47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4040/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ต.ค. 60 ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรีย์ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทานความช่วยเหลือ ประจำปีการศึกษา 2561) 20 ต.ค. 2560
4039/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ต.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ดำเนินการจัดทำราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะก่อนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 20 ต.ค. 2560
4038/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ต.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรวจโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และตรวจรับงานงวดที่ 10) 20 ต.ค. 2560
4037/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ต.ค. 60 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล ชั้น 2 อาคาร วช.2 กรุงเทพมหานคร (นำเสนอรายละเอียดโครงการ เรื่อง การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตลำไยในจังหวัดลำพูนสู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอ 20 ต.ค. 2560
4036/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 พ.ย. 60 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะการเรียนรู้ เด็กและเยาวชน ในจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องเล่า...จากทูตความดี "เด็ก 20 ต.ค. 2560
4035/2560 แก้ไขคำสั่ง 2586/2560 คำสั่งที่ 2387/2560 และ คำสั่งที่ 2388/2560 (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ) 20 ต.ค. 2560
4030/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21-22,28-29 ต.ค. 60 (จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ) 20 ต.ค. 2560
4029/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำนักทะเบียนและประมวลผล 20 ต.ค. 2560
4027/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ต.ค. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 10 ปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเรื่อง ต้นแบบการผลิตครูหลักสูตร 5 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 19 ต.ค. 2560
4026/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์แม่ริม ตั้งแต่เดือนตุลาคม - กันยายน 2560 19 ต.ค. 2560
4025/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า (ประเภทดอกไม้ ตุ๊กตา และของที่ระลึก) ในงานบัณฑิตานุสรณ์ ประจำปี 2560 20 ต.ค. 2560
4024/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอราคาการเช่าพื้นที่เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 19 ต.ค. 2560
4022/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ต.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2560,ประชุมสภาวิชาการ,ประชุมพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น) 19 ต.ค. 2560
4021/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 19 ต.ค. 2560
4020/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการเช่าพาทิชั่นเพื่อกั้นห้อง สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 19 ต.ค. 2560
4019/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการเช่าเต้นท์ผ้าใบ สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 19 ต.ค. 2560
4018/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร ห้องน้ำและเก็บขยะบริเวณโดยรอบอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 19 ต.ค. 2560
4017/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างทำซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิต จำนวน 3 ซุ้ม สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 19 ต.ค. 2560
4016/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างประดับดอกไม้แท่นรับปริญญาบัตร และตกแต่งดอกไม้ภายในอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติและเรือนประทับรับรอง สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 19 ต.ค. 2560
4015/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 พ.ย. 60 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560) 19 ต.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]