ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78] 79 [80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3251/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ส.ค. 60 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง วัฒนธรรมและกฏหมายหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่) 24 ส.ค. 2560
3250/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60 ห้องประชุมศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3) 24 ส.ค. 2560
3249/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ก.ย. 60 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่) 24 ส.ค. 2560
3248/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.ย. 60 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2560) 24 ส.ค. 2560
3247/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27,30-31 ส.ค. 60 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ดนตรีพื้นเมืองล้านนากับการพัฒนาอารมณ์ของผู้สูงอายุ) 24 ส.ค. 2560
3246/2560 มอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 23 ส.ค. 2560
3245/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-26 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560) 23 ส.ค. 2560
3244/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ SEA-Teacher Project ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 23 ส.ค. 2560
3243/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-31 ส.ค. 60 อำเภอแม่สะเรียง-อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ประจำปีการศึกษา 2560) 23 ส.ค. 2560
3242/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ส.ค. 60 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการ การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ และโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิดเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 7 อำเภอ รวม 24 หมู่บ้าน) 23 ส.ค. 2560
3241/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานการดำเนินงานพร้อมงบประมาณที่ใช้สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2560 23 ส.ค. 2560
3240/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60 ห้องประชุมศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3) 23 ส.ค. 2560
3239/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ส.ค. 60 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (ติดตามการดำเนินงานของครูผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้และการจัดทำโครงการบูรณาการแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับผู้เรียนในชุมชนท้องถิ่น) 23 ส.ค. 2560
3238/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28,31 ส.ค. 60 โรงเรียนธีรวัธน์บำเพ็ญ อำเภอแม่ริม โรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ส.ค. 2560
3237/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ดูพื้นที่เตรียมก่อสร้างหอพักนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 23 ส.ค. 2560
3236/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เก็บภาพการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมปละปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์) 23 ส.ค. 2560
3235/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 60 หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรม CMR-KM Day ประจำปี 2560 เรื่อง การพัฒนางานประจำ นำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข) 23 ส.ค. 2560
3234/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ก.ย. 60 มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แจ้งปฏิทินประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9/2560) 23 ส.ค. 2560
3233/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ส.ค. 60 บริษัท Skilltech & Environment Co. Ltd. (STEC) จังหวัดปทุมธานี (นิเทศ) 23 ส.ค. 2560
3232/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ส.ค. 60 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยามศึกษาตอนปลาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 23 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]