ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85] 86 [87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3095/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15,16 ส.ค. 60 โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง โรงเรียนแม่ออนวิทยาคม อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ส.ค. 2560
3094/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,25-26 ส.ค. 60 โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง โรงเรียนแม่ออนวิทยาคม อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ส.ค. 2560
3093/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 และ 29-30 ส.ค. 60 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 11 ส.ค. 2560
3092/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,17,18,21,23,24,25,26,28,30 ส.ค. 60 โรงเรียนวชิราลัย อำเภอสารภี โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย โรงเรียนหนองไคร้ อำเภอสันทราย โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ส.ค. 2560
3091/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,15,16,22,23,24,25,28 ส.ค. 60 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ส.ค. 2560
3090/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,21,23,25 ส.ค. 60 โรงเรียนแม่ตื่น อำเภอลี้ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ โรงเรียนเมธีวุฒิกร วัดพระธาตุหริภุญชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 11 ส.ค. 2560
3088/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 ส.ค. 60 ห้องประชุมคชสาร เทศบาลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน (อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ทีมวิจัยและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารกับเด็กระดับปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะประเด็นความปลอดภัยทางถนน) 11 ส.ค. 2560
3087/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 17-20 ส.ค. 60 11 ส.ค. 2560
3086/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 ส.ค. 60 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 11 ส.ค. 2560
3085/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 ก.ย. 60 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน) 11 ส.ค. 2560
3084/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ส.ค. 60 และ 18 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสังเคราะห์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563) 11 ส.ค. 2560
3083/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ส.ค. 60 แอทนาธา ชิควิว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการ หมอต้นไม้ และการเพิ่มทักษะการจัดการภูมิทัศน์ให้สวยงามของบุคลากรสำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม) 11 ส.ค. 2560
3082/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ก.ย. 60 ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร (สัมมนาภารกิจที่ 4 เรื่องความท้าทายและโอกาสของอุดมศึกษากับการพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม) 11 ส.ค. 2560
3081/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ส.ค. 60 เขตอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 11 ส.ค. 2560
3080/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 ส.ค. 60 เขตอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 11 ส.ค. 2560
3079/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ส.ค. 60 โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศ) 11 ส.ค. 2560
3078/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ส.ค. 60 โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร (โครงการฝึกอบรม โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รุ่นที่ 1) 11 ส.ค. 2560
3077/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 ส.ค. 60 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 11 ส.ค. 2560
3076/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 ส.ค. 60 อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 11 ส.ค. 2560
3074/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ส.ค. 60 รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 กรุงเทพมหานคร (โครงการงาน 25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต) 11 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]