ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4589 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186] 187 [188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
895/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 14 มี.ค. 2560
894/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 มี.ค. 60 สกอ. กรุงเทพฯ (รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์) 14 มี.ค. 2560
893/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ) 14 มี.ค. 2560
892/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 60 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ (งาน Reinvent Learning) 14 มี.ค. 2560
891/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 มี.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด เชียงใหม่ (อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร) 14 มี.ค. 2560
890/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 มี.ค. 60 โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ ปทุมธานี (นิเทศ) 14 มี.ค. 2560
889/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (กิจกรรม QA สัญจร) 14 มี.ค. 2560
888/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 60 อิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี (งานเพาะพันธุ์ปัญญาสำหรับเด็กไทย 4.0) 14 มี.ค. 2560
887/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 60 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เชียงดาว เชียงใหม่ (วิทยากรการทำวิจัยในชั้นเรียน) 14 มี.ค. 2560
886/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 มี.ค. 60 โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม สันทราย เชียงใหม่ (วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน) 14 มี.ค. 2560
885/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 60 สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ (ประชุมการดูแลและติดตามการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ.) 14 มี.ค. 2560
884/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มี.ค. 60 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ (สัมมนาปักหมุดพื้นที่วัฒนธรรม ฐานการพัฒนาพื้นที่) 14 มี.ค. 2560
883/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 25-27 เม.ย. 60 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ (งาน Education ICT Forum 2017) 14 มี.ค. 2560
882/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 มี.ค. 60 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ (อบรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ) 14 มี.ค. 2560
881/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 14 มี.ค. 60 (คณบดีไปราชการกรุงเทพฯ) 14 มี.ค. 2560
880/2560 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา,รัชพล สัมพุทธานนท์) 14 มี.ค. 2560
879/2560 แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (วาริพิณ มงคลสมัย,ธวัชชัย บุญมี,อรกัญญา กาญจนธารากุล) 14 มี.ค. 2560
878/2560 แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดุษฎี รังษีชัชวาล,กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ,สุโข เสมมหาศักดิ์,ไกรลาส จิตร์กุล) 14 มี.ค. 2560
877/2560 แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กาญจนา ขัติทะจักร์,เพ็ญศรี ประมุขกุล,ชาญ ยอดเละ,วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์) 14 มี.ค. 2560
876/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากงาน (อรณงค์ สฤษฎิพันธาวาทย์) 14 มี.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]