ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184] 185 [186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
946/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,29 มี.ค. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 17 มี.ค. 2560
945/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี (ประชุมสามัญประจำปี ทปสท.) 17 มี.ค. 2560
944/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 มี.ค. 60 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมสร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้างผลงานให้องค์กร) 17 มี.ค. 2560
943/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-19 มี.ค. 60 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการแนะแนวน้องใหม่และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ) 17 มี.ค. 2560
942/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มี.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (เสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว) 17 มี.ค. 2560
941/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 17 มี.ค. 2560
940/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-24 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก (อบรมสถิติระดับต้น) 17 มี.ค. 2560
938/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19,25-26 มี.ค. 60 สะเมิง เชียงใหม่ (วิจัย) 17 มี.ค. 2560
937/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 มี.ค. 60 สะเมิง เชียงใหม่ (วิจัย) 17 มี.ค. 2560
936/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-31 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี (อบรมการทำวิจัยออนไลน์) 17 มี.ค. 2560
935/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-31 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี (อบรมการทำวิจัยออนไลน์) 17 มี.ค. 2560
934/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 60 สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 17 มี.ค. 2560
933/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-25,27-29 มี.ค. 60 ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 17 มี.ค. 2560
932/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 17 มี.ค. 2560
931/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26,31 มี.ค.-1 เม.ย.,6-9,21-23,28-30 เม.ย. 60 เทศบาลตำบลช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ (วิจัย) 17 มี.ค. 2560
930/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 60 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ (งาน Reinvent Learning) 17 มี.ค. 2560
929/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มี.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (เสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว) 17 มี.ค. 2560
928/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 60 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ (งาน Reinvent Learning) 17 มี.ค. 2560
927/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 มี.ค. 60 โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ (อบรมยกระดับธุรกิจ MICE ด้วยนวัตกรรม) 16 มี.ค. 2560
926/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง (ประชุมทบทวนเอกสารก่อนรับการตรวจสอบจาก สสส.) 16 มี.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]