ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4240 เรื่อง รวมทั้งหมด : 212 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184] 185 [186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
575/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ก.พ. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ขยาย) 20 ก.พ. 2560
574/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.พ. 60 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนากรอบวิจัย) 20 ก.พ. 2560
573/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 60 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (โครงการการจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน) 20 ก.พ. 2560
572/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.พ. 60 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เสวนา Blockchain : An Innovation to Improve Cybersecurity) 20 ก.พ. 2560
571/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 60 ชุมชนเมืองสาตรหลวง หนองหอย เมือง เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษาผ่านความคิดสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น) 20 ก.พ. 2560
570/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 มี.ค. 60 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประชุมอภิปรายการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อพัฒนาตนเอง) 19 ก.พ. 2560
569/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.พ.-25 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ก.พ. 2560
568/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.พ.-7 เม.ย. 60 เมือง สารภี เชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ก.พ. 2560
567/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 มี.ค.-21 เม.ย. 60 เมือง สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ก.พ. 2560
566/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ.-11 เม.ย. 60 เมือง แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ก.พ. 2560
565/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 60 เมือง แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ก.พ. 2560
564/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-24 ก.พ. 60 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลำพูน (โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่) 18 ก.พ. 2560
563/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-24 ก.พ. 60 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลำพูน (โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่) 18 ก.พ. 2560
562/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 ก.พ. 60 มูลนิธิโครงการหลวง แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 18 ก.พ. 2560
561/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ก.พ. 60 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงแรมบีพีสมิหลา สงขลา (วิทยากรการวัดระยะและขนาดเชิงมุมของวัตถุที่ระยะอนันต์) 18 ก.พ. 2560
560/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-24 ก.พ. 60 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลำพูน (โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่) 18 ก.พ. 2560
559/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ก.พ. 60 สูงเม่น แพร่ (งานศพบิดาอาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค) 18 ก.พ. 2560
558/2560 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เปลี่ยนแปลง) 18 ก.พ. 2560
557/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 60 ชุมชนเมืองสาตรหลวง หนองหอย เมือง เชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในหัวข้อโคมล้านนา) 18 ก.พ. 2560
556/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-28 ก.พ. 60 สุโขทัย เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]