ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3871 เรื่อง รวมทั้งหมด : 194 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3931/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ต.ค. 60 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (รวบรวมข้อมูล ประวัติ และสัมภาษณ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อจัดทำหนังสือเชิดชูเกียรติบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559) 11 ต.ค. 2560
3930/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ต.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท) 11 ต.ค. 2560
3929/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 ต.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรวจสอบสายโทรศัพท์ภายใน เนื่องจากเกิดฟ้าผ่าบริเวณวิทยาลัยทำให้ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้) 11 ต.ค. 2560
3928/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ต.ค. 60 อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ (รวบรวมข้อมูล ประวัติ และสัมภาษณ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อจัดทำหนังสือเชิดชูเกียรติบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559) 11 ต.ค. 2560
3925/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา ด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ DIC พร้อมชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์ประมวลผล จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท 11 ต.ค. 2560
3924/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ต.ค. 60 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 11 ต.ค. 2560
3923/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ต.ค. 60 ห้องประชุมไทยยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขานุการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร (นำเสนอข้อมูลมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตหลักสูตรคุรุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 11 ต.ค. 2560
3922/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางชีวภาพพืช (เพิ่มเติม) 11 ต.ค. 2560
3918/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 ต.ค. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่ และห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมสัมมนาสำหรับผู้บริหาร หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างตามระเ 10 ต.ค. 2560
3916/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-15 ต.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรวจงานก่อสร้างอาคารต่างๆของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการครูเป็นเลิศ และตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรั 10 ต.ค. 2560
3913/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ต.ค. 60 โบราณสถานเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ทัศนศึกษาโครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนอกห้องเรียน:รายวิชาโบราณคดีเบื้องต้น) 09 ต.ค. 2560
3912/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 10-12 ต.ค. 60 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ณ เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 09 ต.ค. 2560
3911/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 10-12 ต.ค. 60 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ณ เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 09 ต.ค. 2560
3910/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-21 ต.ค. 60 สวนสวรรค์ รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 09 ต.ค. 2560
3909/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-20 ต.ค. 60 โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์กับสถาบันการศึกษาในประเทศ) 09 ต.ค. 2560
3906/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-18 ต.ค. 60 จังหวัดอุดรธานี (เป็นกรรมการตัดสินกรีฑา ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก รัดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 "เวสสุวัณเกมส์") 09 ต.ค. 2560
3901/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-12 ต.ค. 60 โรงแรมลอฟ มาเนีย บูทีค โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการวิจัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอน) 08 ต.ค. 2560
3900/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ต.ค. 60 ห้องประชุมชั้น 21 อาคาร 2 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 11 แห่ง) 08 ต.ค. 2560
3899/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ต.ค. 60 โรงแรมเดอะปาร์คเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รา 08 ต.ค. 2560
3898/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 พ.ย. 60 ห้องคัทลียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท11) กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน Technology Enhanced Learning) 08 ต.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]