ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4712/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ธ.ค. 60 โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย) 07 ธ.ค. 2560
4711/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 7-14 ธ.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการกรุงเทพมหานคร) 07 ธ.ค. 2560
4710/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 7-9 ธ.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 07 ธ.ค. 2560
4709/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-10 ธ.ค. 60 โรงเรียนบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการปรับพื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง) 08 ธ.ค. 2560
4708/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ม.ค. 60 โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ (จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 07 ธ.ค. 2560
4707/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,8 ธ.ค. 60 เชียงใหม่ ซู อควาเรียม บริษัทไทยพอยท์ออฟเซลล์ จำกัด คอมพลาซ่า และ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (นิเทศ) 07 ธ.ค. 2560
4706/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-15 ธ.ค. 60 โรงแรมเอเชียชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสติกในระดับอุดมศึกษา) 07 ธ.ค. 2560
4705/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-24 ธ.ค. วันที่ 16-23 ธ.ค. 60 วันที่ 20 ม.ค. - 1 ก.พ. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 07 ธ.ค. 2560
4704/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 7-9 ธ.ค. 60 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 07 ธ.ค. 2560
4703/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ธ.ค. 60 ห้องประชุม 1-2 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เรื่องกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 07 ธ.ค. 2560
4702/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,13,14 ธ.ค. 60 และ 10,11,17 ม.ค. 61 บริษัทวีพีเอฟกรุ๊ฟ อำเภอสันทราย โรงพยาบาลเทพปัญญา และเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 07 ธ.ค. 2560
4701/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,28 ธ.ค. 60 ฝ่ายบุคคลโรงพยาบาลสันป่าตอง สำนักงานเทศบาลอำเภอสันป่าตอง และฝ่ายบุคคลโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทัล (สยามราษฎร์) จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 07 ธ.ค. 2560
4700/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9 ธ.ค. 60 สวนพันพรรณ อำเภอพร้าว ห้องสมุดพื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบของการจัดกรศึกษาบ้านเรียนและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน) 07 ธ.ค. 2560
4699/2560 อนุญาตให้บุคลากรขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 7 ธ.ค. 60 (รับส่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 07 ธ.ค. 2560
4698/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17-21 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี (ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11) 07 ธ.ค. 2560
4697/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-11 ธ.ค. 60 โรงเรียนสอนทำอาหาร เดอะ วี สคูล ถนนลาดพร้าว ซอย 1 กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรอาหารสิงคโปร์และอาหารมาเลเซีย) 07 ธ.ค. 2560
4696/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-16,24-26 ธ.ค. 60 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ฮอด แม่แจ่ม จอมทอง เชียงใหม่ (นิเทศ) 07 ธ.ค. 2560
4695/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 ธ.ค. 60 สบเมย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 07 ธ.ค. 2560
4694/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 ธ.ค. 60 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรกระตุกต่อมจิตการ (Creative Thinking) กิจกรรมกระตุ้นแนวคิดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์) 07 ธ.ค. 2560
4693/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 ธ.ค. 60 ชุมชนบ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทองและชุมชนแม่ละอูบ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (ประเมินผลและติดตามการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชนตามพระราชดำริฯ) 07 ธ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]