ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3302/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 28 ส.ค. 2560
3301/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.ย. 60 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร (โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 28 ส.ค. 2560
3300/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-6 ก.ย. 60 ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และท่าเรือมาบตาพุต จังหวัดระยอง (โครงการเรียนรู้นอกสถานที่หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการค้าระหว่างประเทศ) 28 ส.ค. 2560
3299/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (อบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดทำและวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 2) 28 ส.ค. 2560
3297/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ส.ค. 60 อินสดารีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี) 28 ส.ค. 2560
3295/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-27 ส.ค. 60 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวิชาชีพครูด้านทักษะการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 ทักษะการวางตัว และบุคลิกภาพความเป็นครู และทักษะการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา) 26 ส.ค. 2560
3294/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ส.ค. 60 - 3 ก.ย. 60 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน (โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา) 26 ส.ค. 2560
3294/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ส.ค. 60 - 3 ก.ย. 60 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน (โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา) 26 ส.ค. 2560
3293/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28,30,31 ส.ค. 60 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ โรงเรียนบ้านแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านกลาง) โรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 26 ส.ค. 2560
3292/2560 แก้ไขคำสั่งให้บุคลากรเดินทางไปราชการ (นิเทศ) 26 ส.ค. 2560
3291/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 60 และ 1,4,5,7,8 ก.ย. 60 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 แม่อาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 แม่แจ่ม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก โรงเรียนสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ส.ค. 2560
3290/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29,30 ส.ค. 60 โรงเรียนปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ส.ค. 2560
3289/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28,29 ส.ค. 60 และ 1 ก.ย. 60 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด โรงเรียนเทพศิรินทร์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 26 ส.ค. 2560
3288/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ส.ค. 60 ลำพูน-ลี้ (โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561) 26 ส.ค. 2560
3287/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1-30 ก.ย. 60 26 ส.ค. 2560
3286/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 ก.ย. 60 วัดผาบ่องใต้ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์เอกสารโบราณ และการจัดทำระบบฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลาน เพื่อใช้ในการศึกษาและการอนุรักษ์) 26 ส.ค. 2560
3285/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 60 -1 ก.ย. 60 โรงเรียนต้นแก้วผดุงวิทยาลัย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการค่ายคณิตศาสตร์) 26 ส.ค. 2560
3284/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31ส.ค. 60 -3 ก.ย. 60 ห้องประชุมอาคารสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (วิทยากรประชุมติดตาผลการนำเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษที่สอดคล้องตามตัวชี้วัด) 26 ส.ค. 2560
3283/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60 Feng-chia University ประเทศใต้หวัน (แข่งขัน APEC-ACABY YES Challenge) 26 ส.ค. 2560
3280/2560 มอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี 23 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]