ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3871 เรื่อง รวมทั้งหมด : 194 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4273/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2560 (คณบดีเดินทางไปราชการเพื่อประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การทบทวนหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในปัจจุบันและการขับเคลื่อนยุทธ 15 พ.ย. 2560
4272/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-15 ธ.ค. 60 แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โอลิมปิคในสถาบันการศึกษา) 14 พ.ย. 2560
4271/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 พ.ย. 60 ห้องประชุมนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการประจำปี 2560 หัวข้อเรื่อง การเพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยจิตวิทยาในยุคประเทศไทย 4.0 15 พ.ย. 2560
4270/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-23 ธ.ค. 60 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (สัมมนาวิชาการประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560) 15 พ.ย. 2560
4269/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-24 พ.ย. 60 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนสังวาลวิทยา โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียม โรงเรียนบ้านแม่ศึก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงรียนบ้านขุนกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 15 พ.ย. 2560
4268/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-24 พ.ย. 60 โรงเรียนบ้านแม่โถ โรงเรียนห้วยผึ้งใหม่ โรงเรียนบ้านละอูบ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง โรงเรียนบ้านท่าสองแคว โรงเรียนบ้านแม่แลบ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 15 พ.ย. 2560
4263/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย. 60 (คณบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 14 พ.ย. 2560
4262/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 พ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ) 14 พ.ย. 2560
4261/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,24,28,29 พ.ย. 60 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โรงเรียนบ้านหลักปัน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2560
4260/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,21,27,28 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง โรงเรียนบ้านศาลา โรงเรียนบ้านหนองไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2560
4259/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,23 พ.ย. 60 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2560
4258/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,23,29 พ.ย. 60 โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2560
4257/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,22,23 พ.ย. 60 โรงเรียนหอพระ โรงเรียนสืบนทีธรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2560
4256/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-24 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และลานกิจกรรมบริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมงานเลี้ยงรับรองและพิธีเปิดการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 14 และต้อนรับคณะก 14 พ.ย. 2560
4255/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 - 24 พ.ย. และ 6-8 ธ.ค. 60 พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยภายใต้โครงการการพัฒนาหลักสูตรท่องถิ่นพร้อมสื่อประสม อัตลักษณ์แห่งผ้าไหมและผ้าฝ้ายเมืองสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 14 พ.ย. 2560
4253/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (ศึกษาดูงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 14 พ.ย. 2560
4252/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 พ.ย. 60 ตึก BAB ห้อง 2502 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นำเสนอบทความในการประชุมระดับนานาชาติ The 10th Business management Research Conference (BMRC) 14 พ.ย. 2560
4251/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร (ประชุมระดับชาติและนานาชาติ The Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017) 14 พ.ย. 2560
4249/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 พ.ย. 60 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (นำส่งเอกสารเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2561,ติดตามความคืบหน้าการขอทะเบียนตำแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,ติดต่อดำเนินการขออนุญาตเดินทางไปราช 13 พ.ย. 2560
4247/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 13 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]