ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4999/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 26 ธ.ค. 2560
4998/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพือใช้สำหรับการเรียนการสอนภาควิชาคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2) 26 ธ.ค. 2560
4997/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) 26 ธ.ค. 2560
4996/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้อสอบและจัดทำข้อสอบสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 26 ธ.ค. 2560
4995/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ธ.ค. 60 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเจริญเติบโตสูง Innovative Statup) 26 ธ.ค. 2560
4994/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 60 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากรโครงการวิจัย) 26 ธ.ค. 2560
4991/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์ ณ ศูนย์แม่ริม เพิ่มเติม 25 ธ.ค. 2560
4990/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ธ.ค. 60 วัดดอยหลังถ้ำ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรกระบวนการถอดบทเรียนและบรรยายพิเศษ) 25 ธ.ค. 2560
4989/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-20 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36) 25 ธ.ค. 2560
4988/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,27 ธ.ค. 60 และวันที่ 10 ม.ค. 61 อำเภอแม่แตง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ธ.ค. 2560
4987/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 60 วันที่ 10,17 ม.ค. 61 โรงเรียนเชตุพน โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ธ.ค. 2560
4986/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,22,23 ม.ค. 61 และวันที่ 5,6 ก.พ. 61 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อำเภอสันป่าตอง โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ธ.ค. 2560
4985/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,24 ม.ค. 61 และวันที่ 15 ก.พ. 61 โรงเรียนจอมทองวิทยาคม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ธ.ค. 2560
4984/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,29 อำเภอหางดง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ธ.ค. 2560
4983/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,5 ม.ค. 61 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ธ.ค. 2560
4982/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,27,29 ธ.ค. 60 อำเภอแม่แตง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ธ.ค. 2560
4980/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ธ.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรวจการจ้างและตรวจรับงานงวดที่ 13) 24 ธ.ค. 2560
4978/2560 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24 ธ.ค. 2560
4977/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ธ.ค. 60 วันที่ 17 ม.ค. 61 และวันที่ 7 ก.พ. 61 ศูนย์บริการลูกค้าสันป่าตอง TOT อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ธ.ค. 2560
4976/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ธ.ค. 60 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ) 24 ธ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]