ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145] 146 [147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
479/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 ก.พ. 60 เมือง ลำพูน จอมทอง ดอยหล่อ เชียงใหม่ (นิเทศ) 14 ก.พ. 2560
478/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล 14-22 ก.พ. 60 (ผู้อำนวยการลาบวชเนกขัมมะ) 10 ก.พ. 2560
477/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 10-13 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย) 10 ก.พ. 2560
476/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบการรับและดูแลนักศึกษาต่างชาติ (เพิ่มเติม) 10 ก.พ. 2560
475/2560 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม) 10 ก.พ. 2560
474/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 10 ก.พ. 2560
473/2560 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 12-22 ก.พ. 60 (อธิการบดีบรรพชา) 10 ก.พ. 2560
472/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 ก.พ. 60 เวียงกุมกาม สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ (โครงการ Study Tour 2017) 10 ก.พ. 2560
471/2560 แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) 10 ก.พ. 2560
470/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน 76 รายการ 10 ก.พ. 2560
469/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 10-14 ก.พ. 60 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 10 ก.พ. 2560
468/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 60 เชียงใหม่ (ติดต่อราชการ) 10 ก.พ. 2560
467/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและกำหนดภาระงานสอนสำหรับคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 09 ก.พ. 2560
466/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-17 ก.พ. 60 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 เมือง เชียงใหม่ (ฝึกภาคสนาม) 09 ก.พ. 2560
465/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 9-10 ก.พ. 60 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ (ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 09 ก.พ. 2560
464/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 16-20 ก.พ. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการประเทศจีน) 09 ก.พ. 2560
463/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 60 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เชียงใหม่ (นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราช พัฒนามนุษย์สู่ชีวิตที่สมบูรณ์) 09 ก.พ. 2560
462/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 60 โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน (กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ) 09 ก.พ. 2560
461/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-24 ก.พ. 60 ดอยหล่อ แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ก.พ. 2560
460/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-22 มี.ค. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]