ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145] 146 [147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1778/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 60 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ (โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา) 30 พ.ค. 2560
1777/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีนักศึกษามีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 30 พ.ค. 2560
1774/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 25 พ.ค. - 30 มิ.ย. 60 (จัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 30 พ.ค. 2560
1773/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 30 พ.ค. 2560
1772/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 30 พ.ค. 2560
1771/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเสื้อพื้นเมือง จำนวน 4,000 ตัว เพื่อใช้สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 30 พ.ค. 2560
1770/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวิธีการจัดหา กำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 พ.ค. 2560
1769/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ (วิทยากรรับฟังความคิดเห็นทั่วไป) 30 พ.ค. 2560
1768/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ค.-1 มิ.ย. 60 จอมพระ สุรินทร์ (โครงการเมืองลีงโมเดล) 29 พ.ค. 2560
1767/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 29 พ.ค. 2560
1766/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ค. 60 จอมทอง เชียงใหม่ (กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 29 พ.ค. 2560
1765/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ค. 60 วิทยาลัยชุมชนตาก แม่สอด ตาก (วิทยากรอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์) 29 พ.ค. 2560
1764/2560 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 พ.ค. 2560
1763/2560 แต่งตั้งวิทยากรโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปสำหรับการเป็นประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เพิ่มเติม) 29 พ.ค. 2560
1761/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมสถานวิจัยคณะ/หน่วยงาน) 26 พ.ค. 2560
1760/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-31 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (อบรมนักกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ) 26 พ.ค. 2560
1759/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. 60 จุไรรัตน์ มิวสิค เชียงใหม่ (สัมมนาการจัดการสอน Piano ตามแนวทางการสอบ ABRSM ช่วยเพิ่มยอดนักเรียนของท่านได้) 26 พ.ค. 2560
1758/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ค. 60 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ (อบรมการเขียนบทความวิจัย) 26 พ.ค. 2560
1756/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 พ.ค. 60 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ (ประชุมยุทธศาสตร์ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 26 พ.ค. 2560
1755/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและให้บริการพิมพ์งาน 26 พ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]