ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] 215 [216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
327/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์อาหาร 29 ม.ค. 2560
326/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4-5 ก.พ. 60 แม่ฮ่องสอน (โครงการทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี) 29 ม.ค. 2560
325/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค.-1 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) พิษณุโลก (นำเสนอโครงการตามแผนบูรณาการของแต่ละมหาวิทยาลัย) 29 ม.ค. 2560
324/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,11-13,18-19,25 ก.พ. 60 แม่ริม ฮอด เชียงใหม่ (วิจัย) 29 ม.ค. 2560
323/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ก.พ. 60 แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 29 ม.ค. 2560
322/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.พ. 60 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 29 ม.ค. 2560
321/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 28 ม.ค. 2560
320/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ (อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/สถาบัน) 28 ม.ค. 2560
319/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดี 27 ม.ค. 2560
318/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี 27 ม.ค. 2560
317/2560 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร 27 ม.ค. 2560
316/2560 แต่งตั้งกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 27 ม.ค. 2560
315/2560 แต่งตั้งประธานกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 27 ม.ค. 2560
314/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-27 ก.พ. 60 ดอยสะเก็ด สันทราย เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ม.ค. 2560
313/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค.-3 ก.พ. 60 เมือง สันป่าตอง เชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ม.ค. 2560
311/2560 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประมวลผลคะแนน สำหรับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 27 ม.ค. 2560
310/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-29 ม.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี พร้าว เชียงใหม่ (โครงการปันน้ำใจให้เด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร) 27 ม.ค. 2560
309/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1-3 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา (เทศกาลโคราชศิลปและวัฒนธรรมนานาชาติ) 27 ม.ค. 2560
308/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค.-2 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 27 ม.ค. 2560
307/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค.-17 ก.พ. 60 แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]