ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154] 155 [156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1585/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 พ.ค. 60 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (เป็นกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ) 15 พ.ค. 2560
1584/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะโครงการก่อสร้างโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว 15 พ.ค. 2560
1583/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 พ.ค. 60 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ) 11 พ.ค. 2560
1582/2560 แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินประจำวัน (เพิ่มเติม) 15-17 พ.ค. 60 11 พ.ค. 2560
1581/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 16-17 พ.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 11 พ.ค. 2560
1580/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 15-19 พ.ค. 60 กรุงเทพฯ ระยอง อยุธยา (โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและการประกันคุณภาพ) 11 พ.ค. 2560
1579/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 60 ข่วงพระเจ้าล้านนา แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการ) 11 พ.ค. 2560
1578/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 15-18 พ.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 11 พ.ค. 2560
1577/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-18 พ.ค. 60 อยุธยา ชลบุรี ระยอง (โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา) 11 พ.ค. 2560
1576/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี (สัมมนาการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน) 11 พ.ค. 2560
1575/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 พ.ค. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ (อบรมยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์) 11 พ.ค. 2560
1574/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ (นำเสนอผลงานวิจัย) 11 พ.ค. 2560
1573/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 พ.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (อบรม LINK Advanced Fiber Optic Installation) 11 พ.ค. 2560
1572/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-24 พ.ค. 60 หนองใหญ่ สัตหีบ ชลบุรี (วิจัย) 11 พ.ค. 2560
1571/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 พ.ค. 60 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16) 11 พ.ค. 2560
1570/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 พ.ค. 60 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16) 11 พ.ค. 2560
1569/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-19 พ.ค. 60 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 11 พ.ค. 2560
1568/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17-21 พ.ค. 60 อยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพฯ ระยอง (โครงการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์) 11 พ.ค. 2560
1567/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 60 สารภี เชียงใหม่ (วิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา) 11 พ.ค. 2560
1566/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-15 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สุรินทร์ (รับนักศึกษากัมพูชา) 11 พ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]