ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77] 78 [79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3271/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 25 ส.ค. 2560
3270/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-27 ส.ค. 60 บ้านกลางดอย โรงแรม รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม) 25 ส.ค. 2560
3269/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อชุดเครื่องนอนสำหรับหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 25 ส.ค. 2560
3268/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 24 ส.ค. 2560
3267/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ส.ค. 60 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (ติดตามประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้และการจัดทำโครงงานการบูรณาการแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับผู้เรียนในชุมชนท้องถิ่น (คูปองครู) 24 ส.ค. 2560
3266/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซนทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ) 24 ส.ค. 2560
3265/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 ก.ย. 60 โรงเรียนบ้านในสอย,โรงเรียนหมอกจำแป่,โรงเรียนผาบ่อง,โรงเรียนบ้านป่าลาน,โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 24 ส.ค. 2560
3264/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ก.ย. 60 โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 24 ส.ค. 2560
3263/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-12 ก.ย. 60 ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 และอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 24 ส.ค. 2560
3262/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ก.ย. 60 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 24 ส.ค. 2560
3261/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.ย. 60 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร (โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 24 ส.ค. 2560
3260/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ส.ค. 60 ห้องทิวลิป โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร (กิจกรรมเสวนาวิชาการ ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา...ใครได้ ใครเสีย หลัง ม.44) 24 ส.ค. 2560
3259/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-4 ก.ย. 60 สถานประกอบการจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน (ลงพื้นที่สถานที่สถานประกอบการของผู้ประกอบการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2560) 24 ส.ค. 2560
3258/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 ส.ค. 60 ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579) 24 ส.ค. 2560
3257/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24 ส.ค. 2560
3256/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ส.ค. 60 อำเภอแม่สะเรียง-อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ประจำปีการศึกษา 2560) 24 ส.ค. 2560
3255/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ส.ค. 60 บ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการ การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ และโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิดเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 7 อำเภอ รวม 24 หมู่บ้าน) 24 ส.ค. 2560
3254/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ส.ค. 60 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 22 นอกสถานที่) 24 ส.ค. 2560
3253/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 ส.ค. 60 - 2-5 ก.ย. 60 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ทางความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่) 24 ส.ค. 2560
3252/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-26 ส.ค. 60 จังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา) 24 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]