ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149] 150 [151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
399/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 10 ก.พ. 60 โรงแรมเทวัญ ดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ (ประชุมโครงการรูปแบบเทคโนโลยีฉลาดและระบบนิเวศชุมชนครบวงจรเพื่อสังคมสูงวัยสุขภาพดี) 04 ก.พ. 2560
398/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 9 ก.พ. 60 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพฯ (ประชุมความร่วมมือระหว่างฝ่ายวิชาการ สกว. และเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย) 04 ก.พ. 2560
397/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ก.พ. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ก.พ. 2560
396/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ก.พ. 60 ตราด (นิเทศ) 04 ก.พ. 2560
395/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-23 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี (แข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เครือข่ายราชภัฏ) 04 ก.พ. 2560
394/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.พ.-19 เม.ย. 60 เมือง หางดง สันป่าตอง สารภี เชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ก.พ. 2560
393/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ก.พ. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560) 04 ก.พ. 2560
392/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ 11-19 มี.ค. 60 สหรัฐอเมริกา (นำเสนอบทความวิชาการ) 03 ก.พ. 2560
391/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ 7-12 มี.ค. 60 ญี่ปุ่น (ร่วมเป็นกรรมการจัดงาน) 03 ก.พ. 2560
390/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ 30 ม.ค.-4 ก.พ. 60 อินโดนีเซีย (นำเสนอบทความวิจัย) 03 ก.พ. 2560
389/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-4,10-11 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทะเลแก้วเกมส์) 03 ก.พ. 2560
388/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Yumiko Shima) 03 ก.พ. 2560
387/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 6-7 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทะเลแก้วเกมส์) 03 ก.พ. 2560
386/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 03 ก.พ. 2560
385/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 4-5 ก.พ. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 03 ก.พ. 2560
384/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-19 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี ระยอง (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา) 02 ก.พ. 2560
383/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 ก.พ. 60 ตาก (สอบถามราคาซ่อมหลังคารถบรรทุก) 02 ก.พ. 2560
382/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ก.พ. 60 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ (ประชุมรับทรายหลักการจัดทำ MOU เครือข่ายครู) 02 ก.พ. 2560
381/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ก.พ.,10 มี.ค.,7 เม.ย. 60 สันป่าตอง จอมทอง เชียงใหม่ (นิเทศ) 02 ก.พ. 2560
380/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10-13 ก.พ. 60 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ (โครงการลงพื้นที่ภาคสนามเรียนรู้วิถีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์) 02 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]