ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3907 เรื่อง รวมทั้งหมด : 196 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149] 150 [151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
958/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21 มี.ค. 60 กรุงเทพฯ 18 มี.ค. 2560
957/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 19-20 มี.ค. 60 กรุงเทพฯ 18 มี.ค. 2560
956/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 60 โรงแรม iBis Styles Chiang Mai เชียงใหม่ (สัมมนาการเตรียมตัวอย่างเพื่อให้ผลวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ) 18 มี.ค. 2560
955/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-23 เม.ย. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 18 มี.ค. 2560
954/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 มี.ค. 60 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (เสวนาประชารัฐร่วมใจ ปฏิรูปสู่ประเทศไทย 4.0) 18 มี.ค. 2560
953/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 มี.ค. 60 ริมดอยรีสอร์ท เชียงดาว เชียงใหม่ (ปรับปรุงหลักสูตร) 18 มี.ค. 2560
952/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์) 18 มี.ค. 2560
951/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 มี.ค. 60 นครราชสีมา (รับผู้เดินทางไปราชการ) 18 มี.ค. 2560
950/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-19 มี.ค. 60 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล แม่ทา ลำพูน (โครงการสร้างฝายตามแนวทางพระราชดำริ ชมรมแนะน้องให้นำ) 18 มี.ค. 2560
949/2560 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (วัฒนชัย กันทะ) 17 มี.ค. 2560
948/2560 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (วสันต์ อุ่นอก) 17 มี.ค. 2560
947/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,26 มี.ค. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 17 มี.ค. 2560
946/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,29 มี.ค. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 17 มี.ค. 2560
945/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี (ประชุมสามัญประจำปี ทปสท.) 17 มี.ค. 2560
944/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 มี.ค. 60 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมสร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้างผลงานให้องค์กร) 17 มี.ค. 2560
943/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-19 มี.ค. 60 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการแนะแนวน้องใหม่และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ) 17 มี.ค. 2560
942/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มี.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (เสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว) 17 มี.ค. 2560
941/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 17 มี.ค. 2560
940/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-24 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก (อบรมสถิติระดับต้น) 17 มี.ค. 2560
938/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19,25-26 มี.ค. 60 สะเมิง เชียงใหม่ (วิจัย) 17 มี.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]