ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] 108 [109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2594/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17,24 ก.ค. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่องการบูรณาการเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ตรวจจับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่) 17 ก.ค. 2560
2593/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,27 ก.ค. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย เรื่องฐานข้อมูลโรคและแมลงที่ทำความเสียหายแก่ผลิตผลทางการเกษตรกรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่) 17 ก.ค. 2560
2592/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 - 18 ก.ค. 60 โรงเรียนมัธยมกัลยานิวัฒนา อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจัดการอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีธรรมชาติ) 17 ก.ค. 2560
2590/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการสอบราคาเช่าใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายเป็นระยะเวลา 1 ปี 17 ก.ค. 2560
2587/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7 ก.ค. 60 (เตรียมเอกสารประกอบการจัดนิทรรศการ) 16 ก.ค. 2560
2586/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 ก.ค. 60 และ 8-11 ส.ค. 60 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลงพื้นที่เก็บข้อมูล กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 16 ก.ค. 2560
2585/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 ส.ค. 60 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาใช้งานและการบำรุงผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ) 16 ก.ค. 2560
2584/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ก.ค. 60 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวิชาการนานาชาติ ไทยศึกษา ครั้งที่ 13) 16 ก.ค. 2560
2582/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ก.ค. 60 โรงเรียนมัธยมกัลยานิวัฒนา อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีธรรมชาติ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 15 ก.ค. 2560
2581/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 ก.ค. 60 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมเสนอและสัมมนาระดับนานาชาติ) 15 ก.ค. 2560
2580/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-28 ส.ค. 60 คำม่อน ล้านนารีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ sketch UP และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา) 15 ก.ค. 2560
2579/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.ค. 60 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนอบจ.บ้านจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 15 ก.ค. 2560
2578/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,25 ส.ค. 60 พื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของเล่นพื้นบ้านล้านนา : The Development of Trainning Curriculum of Lanna Folk Toys") 15 ก.ค. 2560
2577/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 60 ศูนย์การเรียนรุ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 5 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการ เรื่องการตลาดดิจิทัล) 15 ก.ค. 2560
2576/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.ค. 60 ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ 1 ชั้น 3 อาคารบรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้) 15 ก.ค. 2560
2575/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ค. 60 ห้องสัมนา ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์) 15 ก.ค. 2560
2574/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ส.ค.60 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Participating in the landmark forum Chiang mai) 15 ก.ค. 2560
2573/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 ก.ค. 60 จังหวัดเชียงราย (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) 15 ก.ค. 2560
2572/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 ส.ค. 60 โรงแรมรอยัล ริเวอร์บางพลัด กรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน) 15 ก.ค. 2560
2571/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ส.ค. 60 ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (โครงการอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อความเป็นเลิศสำหรับผู้บริหาร) 15 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]