ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] 108 [109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1273/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงานและการจัดการเรียนการสอน อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ 19 เม.ย. 2560
1272/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน (ชญาณ์นันท์ สายชลเลิศมงคล) 19 เม.ย. 2560
1271/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน (เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ) 19 เม.ย. 2560
1270/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 22 เม.ย.-4 พ.ค. 60 ไต้หวัน 19 เม.ย. 2560
1269/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 19-30 มิ.ย. 60 สหราชอาณาจักร 19 เม.ย. 2560
1268/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 8-19 พ.ค. 60 อเมริกา 19 เม.ย. 2560
1267/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-23 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (เลือกตั้งประธานสภานักศึกษา) 19 เม.ย. 2560
1266/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,26,27,28 เม.ย.,12,15,16,17 พ.ค. 60 อมก๋อย เชียงดาว ดอยหล่อ เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 19 เม.ย. 2560
1265/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 เม.ย. 60 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เชียงใหม่ (วิทยากรเทคนิคการสอนและการถ่ายทอด) 19 เม.ย. 2560
1264/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 60 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (อบรมการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์) 19 เม.ย. 2560
1263/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ) 19 เม.ย. 2560
1262/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 เม.ย. 60 โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ (ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอหลักสูตรพัฒนาครู) 19 เม.ย. 2560
1261/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 60 พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 19 เม.ย. 2560
1260/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 27-28 เม.ย. 60 โรงแรมวินเซอร์ สวีท 4 กรุงเทพฯ (ประชุม Scopus-Thailand Univerisity Consortium) 19 เม.ย. 2560
1259/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 เม.ย. 60 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาผู้บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 19 เม.ย. 2560
1258/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 19-20 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก (รับโล่รางวัล) 19 เม.ย. 2560
1257/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 19 เม.ย. 2560
1256/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 เม.ย.,6-7 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตรัง (เป็นอาจารย์พิเศษ) 19 เม.ย. 2560
1254/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-25 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 18 เม.ย. 2560
1253/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 พ.ค. 60 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมการทำวิจัยเชิงพื้นที่/เชิงประเด็นอย่างไร นำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0) 18 เม.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]