ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222] 223 [224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
163/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 18 ม.ค. 2560
162/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 18 ม.ค. 2560
161/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-23 ม.ค. 60 ดอยสะเก็ด แม่ออน เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ม.ค. 2560
160/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-23 ม.ค. 60 (คณบดีลากิจ) 17 ม.ค. 2560
159/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก (โครงการบรรยายพิเศษและกิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลี) 17 ม.ค. 2560
158/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา (เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์) 17 ม.ค. 2560
157/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ม.ค. 60 โรงเรียนบ้านหนองเขียว เชียงดาว เชียงใหม่ (วิจัย) 17 ม.ค. 2560
156/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-27 ม.ค. 60 โครงการกิจกรรมเครือข่ายนักศึกษา 9 สถาบันภาคเหนือ) 17 ม.ค. 2560
155/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-26 ม.ค. 60 ราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (สัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม) 17 ม.ค. 2560
154/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบการรับและดูแลนักศึกษาต่างชาติ 17 ม.ค. 2560
153/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 18-20 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ประชุมการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา) 17 ม.ค. 2560
152/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 26-28 ม.ค. 60 โรงแรมลำปางเวียงทอง ลำปาง (ประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น) 17 ม.ค. 2560
151/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-20 ม.ค. 60 เมือง สันป่าตอง เชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ม.ค. 2560
150/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ม.ค. 60 ฝาง เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ม.ค. 2560
149/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 ม.ค. 60 แม่ริม สันทราย เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ม.ค. 2560
148/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ม.ค.-20 ก.พ. 60 เมือง เชียงใหม่ แม่ทา ลำพูน (นิเทศ) 17 ม.ค. 2560
147/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 17 ม.ค. 2560
146/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 17 ม.ค. 2560
145/2560 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา ช่วงที่ 2 17 ม.ค. 2560
144/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงใหม่ (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 17 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]