ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4596 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148] 149 [150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1711/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 24-26 พ.ค. 60 (หัวหน้างานลาพักผ่อน) 23 พ.ค. 2560
1710/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 พ.ค. 60 แอท นาธา เชียงใหม่ ชิค วิว เชียงใหม่ (ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์) 23 พ.ค. 2560
1709/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 พ.ค. 60 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา) 23 พ.ค. 2560
1708/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2561 23 พ.ค. 2560
1707/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-12 ส.ค. 60 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (สัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ) 23 พ.ค. 2560
1706/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 พ.ค. 60 โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ (รับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรองปริญญา สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่เน้นภาคปฏิบัติ) 23 พ.ค. 2560
1705/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 พ.ค. 60 เมืองแกนพัฒนา แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 23 พ.ค. 2560
1704/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-11 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ (เป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายใน) 23 พ.ค. 2560
1703/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-11 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (กิจกรรม Workshop Thai-Style Education Transformation in Digital Era) 23 พ.ค. 2560
1702/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 มิ.ย. 60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน) 23 พ.ค. 2560
1701/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-15 มิ.ย. 60 กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดการความรู้) 23 พ.ค. 2560
1700/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7-9 มิ.ย. 60 สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ (เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพฯ) 23 พ.ค. 2560
1699/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 พ.ค. 60 โรงแรมอมารี บูเลวาร์ด กรุงเทพฯ (อบรมการใช้กรณีศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน) 23 พ.ค. 2560
1698/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-31 พ.ค. 60 นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ (โครงการเสริมทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) 23 พ.ค. 2560
1697/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 พ.ค. 60 เทศบาลตำบลช้างเผือก เชียงใหม่ (วิทยากรโครงการผู้ประกอบการร้านเสริมสวยและร้านตัดผม) 23 พ.ค. 2560
1696/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ค. 60 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สัมมนาวิชาการ SAC Northern 2017) 23 พ.ค. 2560
1695/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 พ.ค. 60 โรงเรียนบ้านวังจ้อม เชียงดาว เชียงใหม่ (วิจัย) 23 พ.ค. 2560
1694/2560 แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม 23 พ.ค. 2560
1693/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 พ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ) 23 พ.ค. 2560
1692/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24-25 พ.ค. 60 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ (จัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) 23 พ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]