ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165] 166 [167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1349/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 พ.ค. 60 แอท นาธา เชียงใหม่ชิค จังเกิล รีสอร์ท แม่ริม เชียงใหม่ (อบรมการกำหนดโจทย์และกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ตามความต้องการของท้องถิ่น) 24 เม.ย. 2560
1348/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 24 เม.ย. 2560
1347/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี (ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและระดมความเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน) 24 เม.ย. 2560
1346/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 60 โครงการหลวงอินทนนท์ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 24 เม.ย. 2560
1345/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 เม.ย. 60 ที่ว่าการอำเภอแม่ริม เชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น) 24 เม.ย. 2560
1344/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 เม.ย. 60 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯ (หารือแนวทางการจัดทำข้อมูลและนำเสนอผลการ Reprofiling) 24 เม.ย. 2560
1343/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 เม.ย. 60 เชียงใหม่ (เสนอราคาซ่อมรถ) 24 เม.ย. 2560
1342/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 24 เม.ย. 2560
1340/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 22 เม.ย. 2560
1339/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 22 เม.ย. 2560
1338/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 24-25 เม.ย. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการกรุงเทพฯ) 22 เม.ย. 2560
1337/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ (ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว) 22 เม.ย. 2560
1336/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 เม.ย. 60 กรุงเทพฯ (ติดต่อราชการ) 22 เม.ย. 2560
1335/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 เม.ย. 60 อัลไพน์กอล์ฟ-รีสอร์ท บ้านธิ ลำพูน (วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย) 22 เม.ย. 2560
1334/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 เม.ย. 60 เทศบาลตำบลบ้านธิ ลำพูน (วิทยากรโครงการจัดการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตร) 22 เม.ย. 2560
1333/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 พ.ค. 60 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ (วิทยากรประชุมผู้ปกครองนักเรียน) 22 เม.ย. 2560
1331/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 22 เม.ย. 2560
1327/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 22 เม.ย. 2560
1326/2560 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ และกำกับการสอบ การสอบเทียบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม ระดับบัณฑิตศึกษา 22 เม.ย. 2560
1325/2560 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ และกำกับการสอบ การสอบเทียบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม ระดับบัณฑิตศึกษา 22 เม.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]