ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] 40 [41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4171/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กรณีการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 หมู่บ้าน 02 พ.ย. 2560
4169/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 พ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และหลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการ 02 พ.ย. 2560
4168/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5 พ.ย. 60 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ (ช่วยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 7) 02 พ.ย. 2560
4167/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-17 พ.ย. 60 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย (อบรมหลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 26) 02 พ.ย. 2560
4166/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 พ.ย. 60 ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะทำงานเครือข่าย C - UBI ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 7/2560) 02 พ.ย. 2560
4165/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนักศึกษากรณีทุจริตการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รายวิชาการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา Tour 3601) 02 พ.ย. 2560
4164/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-24 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมประชุมและต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 02 พ.ย. 2560
4163/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 พ.ย. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 02 พ.ย. 2560
4162/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ต.ค. - 1 มี.ค. 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560) 02 พ.ย. 2560
4161/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560) 02 พ.ย. 2560
4159/2560 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) 02 พ.ย. 2560
4156/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (ประกวดโครงการสื่อสร้างสรรค์และบทบาทสมมติเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ 2) 01 พ.ย. 2560
4155/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต (ประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อพัฒนาตนเอง ในการประชุม 14th International Conference on Research Advances in Social Sciences and Humanities (RASSH-NOV-2017) 01 พ.ย. 2560
4154/2560 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 01 พ.ย. 2560
4153/2560 แต่งตั้งผู้ประสานงานสหกิจศึกษาของคณะ วิทยาลัย 01 พ.ย. 2560
4152/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 01 พ.ย. 2560
4150/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 01 พ.ย. 2560
4149/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,10,11 พ.ย. 60 โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 01 พ.ย. 2560
4148/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-10 พ.ย. 60 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และโรงแรมแกรนด์จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี (โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิก 01 พ.ย. 2560
4147/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 พ.ย. 60 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (โครงการเดินทางไปฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนักศึกษาพิการ ณ สหรัฐอเมริกา) 01 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]