ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3871 เรื่อง รวมทั้งหมด : 194 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] 40 [41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3327/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.ย. 60 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ) 30 ส.ค. 2560
3323/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,8 ก.ย. 60 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนวัดศรีดอนไชย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ส.ค. 2560
3322/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 - 3 ก.ย. 60 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 29 ส.ค. 2560
3321/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 31 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60 และ 8-9 ก.ย. 60 29 ส.ค. 2560
3320/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.ย. 60 โรงเรียนบ้านวังจ๊อม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านวังจ๊อม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 29 ส.ค. 2560
3319/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ส.ค. 60 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ส่งที่ปรึกษาอธิการบดีเดินทางไปพบผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 29 ส.ค. 2560
3318/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีนักศึกษาทุจริตสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 29 ส.ค. 2560
3315/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 29 ส.ค. 2560
3314/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 29 ส.ค. 2560
3310/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์แม่ฮ่องสอน) 28 ส.ค. 2560
3309/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9-10 ก.ย. 60 28 ส.ค. 2560
3308/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ส.ค. 60 กรุงเทพมหานคร (ประชุมระดมความเห็นจัดทำแผนบูรณาการข้อมูลข้าวพื้นเมือง) 28 ส.ค. 2560
3307/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-16 ก.ย. 60 (นิเทศ) 28 ส.ค. 2560
3306/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 60 -2 ก.ย. 60 ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 28 ส.ค. 2560
3305/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยารชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560,ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในหมาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 28 ส.ค. 2560
3304/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-17 ก.ย. 60 โรงเรียนสอนทำอาหารบ้านอาจารย์ลักษณ์ โครงการบีอเวนิว สุขาภิบาล 5 เลขที่ 555/110 กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านอาหารว่างไทย) 28 ส.ค. 2560
3303/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 ส.ค. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2) 28 ส.ค. 2560
3302/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 28 ส.ค. 2560
3301/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.ย. 60 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร (โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 28 ส.ค. 2560
3300/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-6 ก.ย. 60 ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และท่าเรือมาบตาพุต จังหวัดระยอง (โครงการเรียนรู้นอกสถานที่หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการค้าระหว่างประเทศ) 28 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]