ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103] 104 [105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2687/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสัมมนาวิชาการยุวพุทธิกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (The Seventh World Youth Buddhist Symposium) 19 ก.ค. 2560
2686/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.ค. 60 โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ (โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มือใหม่จับใหม่ เริ่มต้นอย่างไรเมื่อรับหน้าที่พิธีกร) 19 ก.ค. 2560
2685/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 19 ก.ค. 2560
2684/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ก.ค. 60 โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมวิชาการโภชนาการสัญจรภาคเหนือ) 19 ก.ค. 2560
2681/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. และ 7,11,25,28 ส.ค. 60 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ก.ค. 2560
2680/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.ค. และ 2,9 ส.ค. 60 โรงเรียนธรรมาราชศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ก.ค. 2560
2679/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ส.ค. 60 ห้องประชุมชั้น 10 ห้องโอฬารฤทธิ์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง (ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 เขลางค์นครเกมส์) 19 ก.ค. 2560
2678/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ค. 60 โรงแรมเชียงเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาชี้แจงโครงการสร้างเครือข่ายสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่) 19 ก.ค. 2560
2677/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-12 ส.ค. 60 ห้อง 323 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) (ประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 13 (13 AUNILO Meeting) 19 ก.ค. 2560
2676/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 60 โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน ประจำปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้สูงอายุ) 19 ก.ค. 2560
2675/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 60 ห้องร่มฉัตรบารมี อาคาร 23 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร) 19 ก.ค. 2560
2674/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ก.ค. 60 บริษัทวอลโว่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำปาง (เช็คระยะรถบัส VOLVO หมายเลขทะเบียน 40-0383 เชียงใหม่) 19 ก.ค. 2560
2673/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ 19 ก.ค. 2560
2672/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ 19 ก.ค. 2560
2671/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 19 ก.ค. 2560
2667/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 ก.ค. 60 โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้และการพัฒนานวัตกรรมความรู้สะเต็มศึกษา) 18 ก.ค. 2560
2666/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ค. 60 เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะและการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์โดยการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายเพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน) 18 ก.ค. 2560
2665/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-26 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560) 18 ก.ค. 2560
2664/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,25,29 ก.ค. 60 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 18 ก.ค. 2560
2663/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 และ8-10 ส.ค. 60 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัย) 18 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]