ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130] 131 [132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2103/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8,9,15,16,22 ก.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ (วิจัย) 21 มิ.ย. 2560
2102/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 มิ.ย. 60 น่าน (คัดเลือกผู้ประกอบการโอทอป) 21 มิ.ย. 2560
2101/2560 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 21 มิ.ย. 2560
2100/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 มิ.ย. 60 โรงแรมเอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (เสนอผลงานแบบบรรยาย Oral Presentation) 20 มิ.ย. 2560
2099/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19 มิ.ย.60-22 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียนและระบบสาธารณูปโภค) 20 มิ.ย. 2560
2097/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. 60 วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว,ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัต์เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 20 มิ.ย. 2560
2096/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มิ.ย.-1 ก.ค. 60 ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการและเผยแพร่องค์ความรู้ KM day สำนักหอสมุด 2017) 20 มิ.ย. 2560
2095/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 มิ.ย. 60 ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย KM) 20 มิ.ย. 2560
2094/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-29 มิ.ย. 60 อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (เก็บข้อมูลในการวิเคราะห์ผลและประเมินการวิจัยเชิงประจักษ์) 20 มิ.ย. 2560
2093/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60 แม่สะเรียง,สบเมย,ขุนยวม,เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัย) 20 มิ.ย. 2560
2092/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 ก.ค. 60 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร (ประชุม เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) 20 มิ.ย. 2560
2091/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-15 ก.ค. 60 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี (โครงการฝึกอบรม เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน) 20 มิ.ย. 2560
2090/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 60-2 ก.ค. 60 จังหวัดเลย (สำรวจเก็บข้อมูลรวบรวมทางกายภาพ) 20 มิ.ย. 2560
2089/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มิ.ย. 60 ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง (ประชุมคณะกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ) 20 มิ.ย. 2560
2088/2560 มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ณัฏฐพร จักรวิเชียร,นครินทร์ พริบไหว,ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์) 20 มิ.ย. 2560
2087/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (ณัฏฐพร จักรวิเชียร,นครินทร์ พริบไหว,ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์) 20 มิ.ย. 2560
2086/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนย้ายสังกัด (ณัฐวัฒน์ โรจนวุฒิธรรม) 20 มิ.ย. 2560
2085/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 20 มิ.ย. 2560
2084/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (จัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2560) 20 มิ.ย. 2560
2083/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (นำส่งคุรุภัณฑ์) 20 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]