ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 22 [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4572/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลกสรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณอ่างเกษตร ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2560
4571/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2560
4570/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่าง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2560
4569/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ธ.ค. 60 บ้านถ้ำตับเตา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่) 01 ธ.ค. 2560
4568/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ธ.ค. 60 บ้านท่ากาน หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่) 01 ธ.ค. 2560
4567/2560 ให้ผู้บริหาร บุคลากรสำนักหอสมุด และผู้เข้าร่วมสัมมนา เดินทางไปราชการ 01 ธ.ค. 2560
4566/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนภาควิชาคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2560
4565/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบทางวิศวกรรมงานดินและคอนกรีต จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2560
4564/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน (Happy University) 01 ธ.ค. 2560
4563/2560 แต่งตั้งกรรมการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) 30 พ.ย. 2560
4562/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 30 พ.ย. 2560
4561/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์และบุคลากรดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 30 พ.ย. 2560
4560/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 ธ.ค. 60 จังหวัดน่าน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลป่าชุมชน และป่าฟื้นฟู จังหวัดน่านเพื่อวิเคราะห์พื้นที่การคงอยู่ และสูญหาย) 30 พ.ย. 2560
4559/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6-8 ธ.ค. 60 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (สัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 The 1st National Conference on Health Sciences Research and Innovation : Knowled 30 พ.ย. 2560
4558/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงและชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2560
4557/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ (สุพัตรา สกุลศรีประเสิรฐ) 30 พ.ย. 2560
4556/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 30 พ.ย. 2560
4555/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 30 พ.ย. 2560
4554/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 30 พ.ย. 2560
4553/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 ธ.ค. 60 ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมพิจารณาการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2560) 30 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]