ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132] 133 [134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2054/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิดชูเกียรติบัณฑิตกิตติศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 19 มิ.ย. 2560
2053/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (ชาตรี มณีโกศล) 19 มิ.ย. 2560
2052/2560 แต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศาสตร์แห่งพระราชา 19 มิ.ย. 2560
2051/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 มิ.ย. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (โครงการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาองค์กรสุขภาวะ) 19 มิ.ย. 2560
2050/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 18-20,22-27 มิ.ย. 60 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี (อบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร) 16 มิ.ย. 2560
2049/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทยและแนวทางการผลิตสื่อการสอน 16 มิ.ย. 2560
2048/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเทคนิคการสอนภาษาสำหรับครูสอนภาษาระดับประถมศึกษา 16 มิ.ย. 2560
2047/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ (อบรมคณาจารย์นิเทศงานสหกิจ) 16 มิ.ย. 2560
2041/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.ค. 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (สัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ) 15 มิ.ย. 2560
2040/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.ค. 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (สัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ) 15 มิ.ย. 2560
2039/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.ค. 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (สัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ) 15 มิ.ย. 2560
2038/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.ค. 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (สัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ) 15 มิ.ย. 2560
2037/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย.-25 ก.ค. 60 สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 มิ.ย. 2560
2036/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย.-2 ก.ค. 60 โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ (สัมมนาการเรียนการสอนวิชาการบัญชี) 15 มิ.ย. 2560
2035/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-26 มิ.ย. 60 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัย) 15 มิ.ย. 2560
2032/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มิ.ย. 60 พรานกระต่าย กำแพงเพชร 15 มิ.ย. 2560
2031/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17-18 มิ.ย. 60 (รับส่งในภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลัย) 15 ก.ค. 2560
2030/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มิ.ย. 60 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพฯ (ส่งเอกสารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 15 มิ.ย. 2560
2029/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 มิ.ย. 60 โรงแรมอมรินทร์ ลากูน พิษณุโลก (วิทยากรสะเต็มศึกษา) 15 มิ.ย. 2560
2028/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มิ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (อบรม LINK Professional Design & Analysis Open Cabling) 15 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]