ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] 55 [56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3808/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 01 ต.ค. 2560
3807/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 ต.ค. 60 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 อาคาร วช.2 กรุงเทพมหานคร (นำเสนอรายละเอียดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดการขยะถุงพลาสติกสำหรับถนนรีไซเคิล) 01 ต.ค. 2560
3806/2560 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 ก.ย. 2560
3804/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน 29 ก.ย. 2560
3803/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน 29 ก.ย. 2560
3802/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6 ต.ค. 60 ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา บ้านเหมืองกุง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และบริษัทสยามศิลาดล พอตเทอรี่ จำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเตาเผาและการเผาของเตาเผาเซรามิกที่ใช้เป็นฟืนเชื้อเพลิง) 29 ก.ย. 2560
3801/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง The Effectiveness of Error Analysis in Designing a Learning Tool for a Large Translation Class) 29 ก.ย. 2560
3800/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ต.ค. 60 ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ) 29 ก.ย. 2560
3799/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 27-29 ต.ค. 60 29 ก.ย. 2560
3798/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 20-24 ต.ค. 60 29 ก.ย. 2560
3795/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 28 ก.ย. 2560
3794/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4 ต.ค. 60 หมู่บ้านหลวงเหนือ และโรงเรียนบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการ การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็ก ในรายวิชา EC 1204 การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย) 28 ก.ย. 2560
3793/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ต.ค. 60 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560) 28 ก.ย. 2560
3790/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ต.ค. 60 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ) 28 ก.ย. 2560
3789/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ต.ค. 60 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ) 28 ก.ย. 2560
3788/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ต.ค. 60 ห้องประชุมมติธรรม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก (ประชุม สคบท. ครั้งที่ 3/2560) 28 ก.ย. 2560
3787/2560 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 28 ก.ย. 2560
3786/2560 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 28 ก.ย. 2560
3785/2560 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 60 28 ก.ย. 2560
3784/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ต.ค. 60 ห้องประชุมสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (พิจารณาดำเนินการกำหนดประเด็นข้อพิพาท และกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ) 28 ก.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]