ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181] 182 [183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1006/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการเพิ่มเติม 23-26 มี.ค. 60 ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน (โครงการบูรณาการวิชาการ) 23 มี.ค. 2560
1005/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 23 มี.ค. 2560
1004/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มี.ค. 60 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมการวาดภาพแมลงเพื่องานวิจัย) 23 มี.ค. 2560
1003/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มี.ค.-25 เม.ย. 60 สารภี เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 23 มี.ค. 2560
1002/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 มี.ค. 60 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง เชียงใหม่ (วิทยากรแผนที่และเข็มทิศ) 23 มี.ค. 2560
1001/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (พบผู้ทรงคุณวุฒิ) 23 มี.ค. 2560
1000/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มี.ค. 60 จอมทอง ฮอด เชียงใหม่ (นิเทศ) 23 มี.ค. 2560
999/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27,29 มี.ค. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 23 มี.ค. 2560
998/2560 ให้บุคลากรเดินทางเดินทางไปราชการ 28-29 มี.ค. 60 โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนแบบโครงงาน) 22 มี.ค. 2560
997/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-26 มี.ค. 60 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการเรียนรู้งานของพ่อสานต่อสู่วิถีพอเพียง ชมรมเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ) 22 มี.ค. 2560
996/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 60 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ (ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ) 22 มี.ค. 2560
995/2560 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันของการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 22 มี.ค. 2560
994/2560 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 22 มี.ค. 2560
993/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ค.-1 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา (อบรมการเขียนโปรแกรมภาษาอาร์) 22 มี.ค. 2560
992/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 24-26 มี.ค. 60 (คณบดีลากิจ) 22 มี.ค. 2560
991/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม (อบรมการจัดการศัตรูพืชอย่างมืออาชีพ) 22 มี.ค. 2560
990/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏนเรศวร พิษณุโลก (ประชุมเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ) 22 มี.ค. 2560
989/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28,31 มี.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 22 มี.ค. 2560
988/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22 มี.ค. 2560
987/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ (เสวนา Global mindsets for thailand 4.0) 22 มี.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]