ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3816 เรื่อง รวมทั้งหมด : 191 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] 44 [45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3169/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 ก.ย. 60 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ เปิดโลกสุนทรีในวิถีมนุษยศาสตร์) 18 ส.ค. 2560
3168/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-4 ก.ย. 60 ห้องโลตัส 7 ชั้น 22 เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 44) 18 ส.ค. 2560
3167/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-24 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (โครงการสร้างเครือข่ายนิติสัมพันธ์ระหว่างสถาบันนิติศาสตร์สามจังหวัดภาคเหนือตอนบน) 18 ส.ค. 2560
3165/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,25 ส.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ส.ค. 2560
3163/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ส.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พิจารณาอนุมัติวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและตรวจรับงานงวดที่ 9) 18 ส.ค. 2560
3162/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 ส.ค. 60 โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง บทบาทและทิศทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ในยุคปฏิรูป และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2560) 18 ส.ค. 2560
3161/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-27 ส.ค. 60 โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทัล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ประชุมและสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจทั่วประเทศ) 18 ส.ค. 2560
3160/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ส.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ) 18 ส.ค. 2560
3159/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ 22-24 ส.ค. 60 Teknologi Mara (UITM) University กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (ประชุมนานาชาติ เรื่อง International Conference on Sustainable Agriculture, Food and Energy) 18 ส.ค. 2560
3158/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 60 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 18 ส.ค. 2560
3157/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 18 ส.ค. 2560
3156/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ส.ค. 60 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ลพบุรี (วิทยากรกิจกรรมเข้าค่ายภาษาจีน) 18 ส.ค. 2560
3155/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 17-20 ส.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการอุดรธานี) 17 ส.ค. 2560
3154/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสด (เพิ่มเติม) 17 ส.ค. 2560
3153/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 17-20 ส.ค. 60 17 ส.ค. 2560
3152/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,23,24,25,28,29,30,31 ส.ค. 60 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว โรงเรียนวชิราลัย (สารภี) โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โรงเรียนสันมหาพนวิทยา โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 17 ส.ค. 2560
3151/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนางานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017) 17 ส.ค. 2560
3150/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ส.ค. 60 จังหวัดน่าน (หารือเรื่องยุทธศาสตร์การจัดทำแผนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน) 17 ส.ค. 2560
3149/2560 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น (ทัตพร คุณประดิษฐ์) 17 ส.ค. 2560
3148/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 17-20 ส.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการอุดรธานี) 17 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]