ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4567 เรื่อง รวมทั้งหมด : 229 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] 44 [45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4065/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 28-29 ต.ค. 60 (จัดทำกระทง เตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์สำหรับประกอบ ตกแต่งรถกระทง) 24 ต.ค. 2560
4064/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 พ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร จังหวัดเชียงใหม่) 24 ต.ค. 2560
4063/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อน และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ณ พื้นที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา 24 ต.ค. 2560
4062/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ณ พื้นที่ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ต.ค. 2560
4061/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ 22-26 พ.ย. 60 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 24 ต.ค. 2560
4060/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ 1-6 พ.ย. 60 ประเทศโปแลนด์ 24 ต.ค. 2560
4059/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนักศึกษากรณีทุจริตการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปรการศึกษา 2560 (รายวิชาสถาบันการเงินและตลาดการเงิน รหัสวิชา ECON 3102) 24 ต.ค. 2560
4058/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-25 ต.ค. 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 60 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดเตรียมสถานที่และรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการติดตามงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) 24 ต.ค. 2560
4057/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 24 ต.ค. 2560
4056/2560 แก้ไขคำสั่ง (บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 2505/2559) 24 ต.ค. 2560
4055/2560 การแต่งตั้งและการให้ได้รับค่าจ้างตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 15 (ก) (1) (1.3) 24 ต.ค. 2560
4054/2560 แก้ไขคำสั่งบัญชีแนบท้ายรายละเอียดคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 1122/2560 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 24 ต.ค. 2560
4053/2560 การแต่งตั้งและการให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งตามมาตรฐาน 18 (ก) (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 24 ต.ค. 2560
4052/2560 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24 ต.ค. 2560
4051/2560 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24 ต.ค. 2560
4050/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ต.ค. 60 พื้นที่อำเภอสันกำแพง และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการห้องสมุดมนุษย์ CMRU Human Library) 20 ต.ค. 2560
4049/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ต.ค. 60 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล ชั้น 2 อาคาร วช.2 กรุงเทพมหานคร (นำเสนอรายละเอียดโครงการวิจัยเชิงวิชาการ เรื่องการใช้ประโยชน์จากขยะถุงพลาสติกในงานบล๊อกปูถนน) 20 ต.ค. 2560
4048/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21,22,23,26,28,29 ต.ค. 60 (ให้บริการในการเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560) 20 ต.ค. 2560
4047/2560 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา 20 ต.ค. 2560
4046/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 20 ต.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]