ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] 37 [38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4237/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-9 และ 11-16 ธ.ค. 60 พื้นที่อำเภอขุนยวม อำเภอปางมะผ้า อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 13 พ.ย. 2560
4236/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17,29-30 พ.ย. 1,14-15 ธ.ค. และ 18-19,24-26 ม.ค. 60 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 13 พ.ย. 2560
4235/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,22,29 พ.ย. 60 โรงเรียนกาวิละ โรงเรียนบ้านป่าเส้า,โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 พ.ย. 2560
4234/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,15,22,24 พ.ย. 60 โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนดอยเต่า โรงเรียนบ้านกาด โรงเรียนบ้านสามหลัง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 พ.ย. 2560
4233/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 13 พ.ย. 2560
4232/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 พ.ย. 60 ห้องประชุม 530 วำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (โครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน ครั้งที่ 3/2560) 13 พ.ย. 2560
4232/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 พ.ย. 60 ห้องประชุม 530 วำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (โครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน ครั้งที่ 3/2560) 13 พ.ย. 2560
4231/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 7-9 ธ.ค. 60 (คณบดีเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 13 พ.ย. 2560
4230/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 พ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (ฝึกอบรมเรื่อง การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ) 13 พ.ย. 2560
4228/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 พ.ย. 2560
4227/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 พ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและการโต้ตอบเอกสาร) 13 พ.ย. 2560
4226/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 และ 17-19 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมคณะกรรมการครูเป็นเลิศ และติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างในพื้นที่มหาวิทยาลัย) 13 พ.ย. 2560
4225/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสังเคราะห์วัสดุนาโนและวัสดุขั้นสูง จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ย. 2560
4224/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 พ.ย. 2560
4223/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา 12 พ.ย. 2560
4222/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 12-15 พ.ย. 60 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการเพื่อประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ International Forum on Data, Information, and Knowledge for Digital Lives) 12 พ.ย. 2560
4220/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 พ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ รุ่นที่ 13) 12 พ.ย. 2560
4219/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 พ.ย. 60 ห้องประชุมศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2560 และประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดก 12 พ.ย. 2560
4218/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 และ 27-28 พ.ย. 60 พื้นที่บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษบนแอพพลิเคชั่น Mae Kampong mobile Tour Guide เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) 12 พ.ย. 2560
4217/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ม.ค. 60 โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ (นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย เรื่อง Getting Students Ready for the National Standardized English Test Using CAI) 12 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]