ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] 36 [37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4258/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,23,29 พ.ย. 60 โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2560
4257/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,22,23 พ.ย. 60 โรงเรียนหอพระ โรงเรียนสืบนทีธรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2560
4256/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-24 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และลานกิจกรรมบริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมงานเลี้ยงรับรองและพิธีเปิดการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 14 และต้อนรับคณะก 14 พ.ย. 2560
4255/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 - 24 พ.ย. และ 6-8 ธ.ค. 60 พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยภายใต้โครงการการพัฒนาหลักสูตรท่องถิ่นพร้อมสื่อประสม อัตลักษณ์แห่งผ้าไหมและผ้าฝ้ายเมืองสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 14 พ.ย. 2560
4254/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 พ.ย. 60 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560) 14 พ.ย. 2560
4253/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (ศึกษาดูงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 14 พ.ย. 2560
4252/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 พ.ย. 60 ตึก BAB ห้อง 2502 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นำเสนอบทความในการประชุมระดับนานาชาติ The 10th Business management Research Conference (BMRC) 14 พ.ย. 2560
4251/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร (ประชุมระดับชาติและนานาชาติ The Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017) 14 พ.ย. 2560
4249/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 พ.ย. 60 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (นำส่งเอกสารเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2561,ติดตามความคืบหน้าการขอทะเบียนตำแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,ติดต่อดำเนินการขออนุญาตเดินทางไปราช 13 พ.ย. 2560
4248/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 พ.ย. 60 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบญจมะ 1 บ้านสามหมื่น อำเภอเวียงแหง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิอนุสรณ์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (จัดเตรียมพื้นที่การรับเสด็จ) 13 พ.ย. 2560
4247/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 13 พ.ย. 2560
4246/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 13 พ.ย. 2560
4245/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-17 พ.ย. 60 ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) (นำเสนอผลงานในการสัมมนาวิชาการเครือข่ายภาษาไทยอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ) 13 พ.ย. 2560
4244/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16 พ.ย. 60 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (เป็นวิทยากรในโครงการค่ายเรียนรู้เข้มวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน MEP ระดับชั้น ม.3 และ ม.6) 13 พ.ย. 2560
4243/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-23 พ.ย. 60 KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center (KX), Khlongsan, Bangkok, Thailand นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Development of Translucent Stoneware by Using Nanoclay แบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวัสดุที่เ 13 พ.ย. 2560
4242/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 พ.ย. 60 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากขุนเขาสู่...ศิลปาชีพ) 13 พ.ย. 2560
4241/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 60 ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม) (ศึกษาดูงาน) 13 พ.ย. 2560
4240/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 พ.ย. 60 บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด (ศึกษาดูงาน) 13 พ.ย. 2560
4239/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 12-16 ธ.ค. 60 สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี (ประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติของสมาพันธ์สมาคมดินแห่งเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (ESAFS) ครั้งที่ 13) 13 ธ.ค. 2560
4238/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง การปรับบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 และการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประ 13 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]