ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225] 226 [227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
103/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สถาบัน) 13 ม.ค. 2560
102/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ม.ค. 60 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ (งานแสดงบ้านต้นแบบดีดีรักษ์พลังงาน) 13 ม.ค. 2560
101/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-15 ม.ค. 60 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน จอมทอง เชียงใหม่ (โครงการวันเด็แห่งชาติ) 13 ม.ค. 2560
100/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-15 ม.ค. 60 โรงเรียนบ้านกองแหะ แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ Smile camp) 13 ม.ค. 2560
99/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ม.ค. 60 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ (ตรวจประเมินผลการจัดกิจกรรม STEM) 13 ม.ค. 2560
98/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ (อบรมการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและการทำ Training Road Map) 13 ม.ค. 2560
97/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ม.ค.-8 ก.พ. 60 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 13 ม.ค. 2560
96/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-10 ก.พ. 60 แม่แตง เชียงใหม่ ลำพูน (นิเทศ) 13 ม.ค. 2560
95/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-24 ม.ค. 60 จอมทอง ดอยหล่อ เชียงใหม่ เมือง ลำพูน (นิเทศ) 13 ม.ค. 2560
94/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-23 ม.ค. 60 แม่ออน พร้าว สันกำแพง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ม.ค. 2560
93/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-29 ม.ค. 60 โรงเรียนบ้านตุงติง อมอ๋อย เชียงใหม่ (โครงการสุขอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย ชมรมสาสุขอาสา) 13 ม.ค. 2560
92/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 ม.ค. 60 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด เชียงใหม่ (โครงการวัดเด็กแห่งชาติ ชมรมแนะน้องให้นำ) 13 ม.ค. 2560
91/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ม.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ติดต่อราชการ) 13 ม.ค. 2560
90/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-16 ม.ค. 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (แข่งขันกีฬาดาบไทย) 13 ม.ค. 2560
89/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-22 ม.ค. 60 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการด้วยแรงศรัทธา อาสาคืนถิ่น ครั้งที่ 3 ชมรมลมหวนถิ่น) 13 ม.ค. 2560
88/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 ม.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน ลี้ ลำพูน (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ชมรมจิตอาสาสัญจร) 13 ม.ค. 2560
87/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-7 ก.พ. 60 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (นิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์) 13 ม.ค. 2560
86/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-15 ม.ค. 60 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลี้ ลำพูน (วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา) 13 ม.ค. 2560
85/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ม.ค. 60 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เชียงราย (วิทยากรการจัดกิจกรรมสำหรับการสอนภาษาต่างประเทศ โครงการญี่ปุ่นสอนน้อง) 13 ม.ค. 2560
84/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ม.ค. 60 โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท สะเมิง เชียงใหม่ (โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา) 13 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]