ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201] 202 [203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
591/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี (ประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา) 22 ก.พ. 2560
590/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.พ. 60 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ เมือง ลำพูน (งานวันวิชาการ Suanboon Education Road 2017) 22 ก.พ. 2560
589/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ.-13 มี.ค. 60 แม่ริม แม่แตง สะเมิง พร้าว สันทราย เชียงใหม่ (วิจัย) 21 ก.พ. 2560
588/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี (ประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา) 21 ก.พ. 2560
587/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-26 ก.พ. 60 โรงเรียนบ้านแม่สา แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน ประจำปี 2560) 21 ก.พ. 2560
586/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 60 อาคารแมลงปอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการอบรม 4Q เทิดคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาศักยภาพ ชมรมเทิดคุณธรรม) 21 ก.พ. 2560
585/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีภาคปกติ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์ และจันทร์-ศุกร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 21 ก.พ. 2560
583/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ) 20 ก.พ. 2560
582/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ก.พ. 60 นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ลำพูน (โครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยโทะคิวะ) 20 ก.พ. 2560
581/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.พ. 60 ด่านศุลากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ (โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านพิธีการศุลากรเพื่อดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ) 20 ก.พ. 2560
580/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-8 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ตาก (ประชุมทางวิชาการการพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน) 20 ก.พ. 2560
579/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-25 ก.พ. 60 บ้านแม่กำปอง แม่ออน เชียงใหม่ (โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตามความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ) 20 ก.พ. 2560
578/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 24-25 ก.พ. 60 โรงแรมธาราปาร์ค ริโซเทล ปทุมธานี (ประชุมวิชาการกังหันลมขนาดเล็กและพลังงานทดแทน) 20 ก.พ. 2560
577/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-5 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี (ประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา) 20 ก.พ. 2560
576/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-12 มี.ค. 60 เลย (วิจัย) 20 ก.พ. 2560
575/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ก.พ. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ขยาย) 20 ก.พ. 2560
574/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.พ. 60 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนากรอบวิจัย) 20 ก.พ. 2560
573/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 60 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (โครงการการจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน) 20 ก.พ. 2560
572/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.พ. 60 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เสวนา Blockchain : An Innovation to Improve Cybersecurity) 20 ก.พ. 2560
571/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 60 ชุมชนเมืองสาตรหลวง หนองหอย เมือง เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษาผ่านความคิดสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น) 20 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]