ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4590 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164] 165 [166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1366/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 พ.ค. 60 สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (กิจกรรมบริการวิชาการ) 25 เม.ย. 2560
1365/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมประกันคุณภาพ) 25 เม.ย. 2560
1364/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 เม.ย. 60 โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ (นิเทศ) 25 เม.ย. 2560
1363/2560 ลงโทษวินัยให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 25 เม.ย. 2560
1362/2560 ลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 25 เม.ย. 2560
1360/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวคิดในการออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นของศูนย์การเรียนรู้อุทยานการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 25 เม.ย. 2560
1359/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 เม.ย. 2560
1357/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 เม.ย. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้) 24 เม.ย. 2560
1356/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประกวดดนตรีพื้นบ้านล้านนาระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) 24 เม.ย. 2560
1354/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 25-27 เม.ย. 60 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ กรุงเทพฯ (สัมมนาวิชาการ education ICT Forum 2017) 24 เม.ย. 2560
1353/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 พ.ค. 60 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ (ประชุมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) 24 เม.ย. 2560
1352/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 เม.ย. 60 โรงเรียนบ้านแม่หวาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการแต่งเติมด้วยรัก ชมรมนักศึกษาเพื่อพระคริสต์) 24 เม.ย. 2560
1351/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 เม.ย. 60 โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ (อบรมการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย) 24 เม.ย. 2560
1349/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 พ.ค. 60 แอท นาธา เชียงใหม่ชิค จังเกิล รีสอร์ท แม่ริม เชียงใหม่ (อบรมการกำหนดโจทย์และกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ตามความต้องการของท้องถิ่น) 24 เม.ย. 2560
1348/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 24 เม.ย. 2560
1347/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี (ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและระดมความเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน) 24 เม.ย. 2560
1346/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 60 โครงการหลวงอินทนนท์ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 24 เม.ย. 2560
1345/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 เม.ย. 60 ที่ว่าการอำเภอแม่ริม เชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น) 24 เม.ย. 2560
1344/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 เม.ย. 60 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯ (หารือแนวทางการจัดทำข้อมูลและนำเสนอผลการ Reprofiling) 24 เม.ย. 2560
1343/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 เม.ย. 60 เชียงใหม่ (เสนอราคาซ่อมรถ) 24 เม.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]