ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] 170 [171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1262/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 เม.ย. 60 โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ (ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอหลักสูตรพัฒนาครู) 19 เม.ย. 2560
1261/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 60 พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 19 เม.ย. 2560
1260/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 27-28 เม.ย. 60 โรงแรมวินเซอร์ สวีท 4 กรุงเทพฯ (ประชุม Scopus-Thailand Univerisity Consortium) 19 เม.ย. 2560
1259/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 เม.ย. 60 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาผู้บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 19 เม.ย. 2560
1258/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 19-20 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก (รับโล่รางวัล) 19 เม.ย. 2560
1257/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 19 เม.ย. 2560
1256/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 เม.ย.,6-7 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตรัง (เป็นอาจารย์พิเศษ) 19 เม.ย. 2560
1254/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-25 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 18 เม.ย. 2560
1253/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 พ.ค. 60 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมการทำวิจัยเชิงพื้นที่/เชิงประเด็นอย่างไร นำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0) 18 เม.ย. 2560
1252/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 มิ.ย. 60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน) 18 เม.ย. 2560
1251/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 18 เม.ย. 2560
1250/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ควบคุมการแสดง To be number one) 18 เม.ย. 2560
1249/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช) 18 เม.ย. 2560
1248/2560 แต่งตั้งผู้รักาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ 18 เม.ย. 2560
1247/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 เม.ย. 60 โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ (ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ) 18 เม.ย. 2560
1246/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 เม.ย. 60 แพร่ น่าน (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ) 18 เม.ย. 2560
1245/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-23 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี (ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 18 เม.ย. 2560
1244/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 พ.ค. 60 พยามคอทเทจ รีสอร์ท เกาะพยาม ระนอง (ประชุมคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI) 18 เม.ย. 2560
1243/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ (อบรมพัฒนาครูพี่เลี้ยงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) 18 เม.ย. 2560
1242/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 เม.ย. 60 กรุงเทพฯ ชลบุรี (นิเทศ) 12 เม.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]