ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74] 75 [76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3340/2560 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 30 ส.ค. 2560
3339/2560 แต่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เพิ่มเติม 30 ส.ค. 2560
3338/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 60 บริษัท สยามศิดาดล พอตเทอรี่ จำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทสารภีเซรามิก จำกัด โรงงานยางนาเซรามิก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ และศึกษาดูงาน) 30 ส.ค. 2560
3337/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,24 ก.ย. 60 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่) 30 ส.ค. 2560
3336/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3,17 ก.ย. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย เรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรในพื้นที่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 30 ส.ค. 2560
3335/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-14 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ และประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4/2559) 30 ส.ค. 2560
3334/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 ก.ย. 60 โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร และโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ (ประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ทิศทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาสู่การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพแนวใหม่ และประชุมทางวิชาการของคุรุสภา) 30 ส.ค. 2560
3333/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 60 ห้องดวงตะวันแกรนด์บอล์ลรูม ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ (สัมมนา Askme's Best IT Solutions #5th) 30 ส.ค. 2560
3332/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 30 ส.ค. 2560
3331/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 30 ส.ค. 2560
3330/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติเฉพาะ) เพื่อสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) 30 ส.ค. 2560
3329/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ก.ย. 60 ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 (เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษารุ่นที่ 2 และโรงเรียนประชารัฐ) 30 ส.ค. 2560
3328/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่ตะไคร้ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น) 30 ส.ค. 2560
3327/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.ย. 60 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ) 30 ส.ค. 2560
3323/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,8 ก.ย. 60 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนวัดศรีดอนไชย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ส.ค. 2560
3322/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 - 3 ก.ย. 60 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 29 ส.ค. 2560
3321/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 31 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60 และ 8-9 ก.ย. 60 29 ส.ค. 2560
3320/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.ย. 60 โรงเรียนบ้านวังจ๊อม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านวังจ๊อม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 29 ส.ค. 2560
3319/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ส.ค. 60 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ส่งที่ปรึกษาอธิการบดีเดินทางไปพบผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 29 ส.ค. 2560
3318/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีนักศึกษาทุจริตสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 29 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]