ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209] 210 [211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
428/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 ก.พ. 60 แม่ริม เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ก.พ. 2560
427/2560 ให้ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) 8-10 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (ทะเลแก้วเกมส์) 06 ก.พ. 2560
426/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-23 ก.พ. 60 เมือง สารภี เชียงใหม่ บ้านโฮ่ง ลำพูน (นิเทศ) 06 ก.พ. 2560
425/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.พ. 60 ดอยหล่อ เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ก.พ. 2560
424/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.พ. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ก.พ. 2560
423/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 ก.พ. 60 สูงเม่น แพร่ เมือง อุตรดิตถ์ (นิเทศ) 06 ก.พ. 2560
422/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากงาน (ธนาธิป อุชุปัจ) 06 ก.พ. 2560
421/2560 อนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ (สกล แก้วศิริ) 06 ก.พ. 2560
420/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการสอบราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 53 รายการ 06 ก.พ. 2560
419/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.พ. 60 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯ (ประสานงานกับสำนักงบประมาณ) 06 ก.พ. 2560
418/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.พ. 60 จอมทอง ฮอด เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ก.พ. 2560
417/2560 แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) (วีระพงษ์ ยะไวทย์) 06 ก.พ. 2560
416/2560 แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน) (เจริญ จันทร์บาล) 06 ก.พ. 2560
415/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 ก.พ 60 สันกำแพง เชียงใหม่ (โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษา) 04 ก.พ. 2560
414/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,16,21 ก.พ. 60 สภ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ โรงเรียนหอพระ เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ก.พ. 2560
413/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 ก.พ.,24 ก.พ. 60 โรงพยาบาลเถิน ลำปาง กองบัญชาการศึกษา กรุงเทพฯ Chiang mai zoo Aquarium เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ก.พ. 2560
412/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.พ.,8 มี.ค.,19 เม.ย. 59 กองบิน 41 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ก.พ. 2560
411/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี (โครงการ 12th International Art Workshop in Thailand 2017) 04 ก.พ. 2560
410/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา (เสนอผลงานทางวิชาการ) 04 ก.พ. 2560
409/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ก.พ. 60 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]